Νόμος 4067/12 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) προστίθεται εδάφιο στ' ως εξής:

 

{στ. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής.}

 

β. Η περίπτωση ε' του στοιχείου ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε) Οι κατευθύνσεις για το σχεδιασμό των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων των Δήμων των παραπάνω Ρυθμιστικών Σχεδίων.}

 

2. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 εφαρμόζονται και επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου 1Α του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, τα οποία κατασκευάζονται, σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 m2, εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4002/2011.

 

3. α. Στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 27 ως εξής:

 

{27. Για τα κτίρια, που στεγάζουν υποδομές δικαιοσύνης και ανήκουν στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων ή σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.}

 

β. Στην παράγραφο 1)α του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή των χρήσεων γης δεν επιδρά στο κύρος της υπαγωγής, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.}

 

γ. Στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του νόμου 4014/2011 η ημερομηνία 31-12-2011 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 30-06-2012 και διαγράφονται οι λέξεις και επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων.

 

δ. Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την άσκηση μεταποιητικών ή συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 έως 40 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), απαιτείται αντί της οικοδομικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013 από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

ε. Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί κατά παράβαση των ρυθμίσεων του από 17-02-1998 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 125/Δ/1998). Σε περίπτωση διαπλάτυνσης του οδικού δικτύου οι κύριοι των αυθαιρέτων κατασκευών δεν δικαιούνται αποζημίωσης για τις αυθαίρετες κατασκευές.}

 

στ. Στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 3 του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011) μετά τις λέξεις πολιτισμού προστίθενται οι λέξεις {, όπως μουσείων}.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/2013).

 

4. Στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 28 ως εξής:

 

{28. Για την εφαρμογή της περίπτωσης β)γ' της παραγράφου 24 του άρθρου 24 του παρόντος, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 49 του νόμου 4030/2011 η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του παρόντος αποφαίνεται για το σύνολο των μέχρι τις 28-02-2012 υποβληθεισών αιτήσεων και εν συνεχεία για το σύνολο των αιτήσεων, που υποβάλλονται από 01-03-2012 και μέχρι 30-06-2012.}

 

5. Η περίπτωση β' του άρθρου 8 του νόμου 3027/2002 καταργείται, αφότου ίσχυσε.

 

6. Στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 29 ως ακολούθως:

 

{29. Δεν θεωρούνται αυθαίρετα κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος κτίρια που έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με νόμιμη οικοδομική άδεια, πριν από την επιβολή κατασκευής παρόδιας στοάς από το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, για το λόγο μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.