Προεδρικό διάταγμα 14/6/89c

ΠΔ 14-06-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 5 της Νέας Μάκρης (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-06-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 5 της Νέας Μάκρης (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 428/Δ/1989), 16-06-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 12) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 και η παράγραφος 12 του άρθρου 43 προστέθηκε με την παράγραφο 21 του ιδίου άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως το άρθρο αυτό μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9, 16 και 31 (παράγραφος 1)α) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 1, 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 

5. Τις διατάξεις του εδαφίου ι)δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1986 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1986) και του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 456/1985 Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 163/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-06-1988 προεδρικό διάταγμα τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της ζώνης οικιστικού ελέγχου νομού Αττικής (ΦΕΚ 556/Δ/1988).

 

8. Την υπ' αριθμόν 16246/583/25-02-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου οικισμού Νέας Μάκρης (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 219/Δ/1987).

 

9. Την υπ' αριθμόν 19523/833/03-03-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΈργωνΠαράταση προθεσμίας έγκριση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΦΕΚ 208/Δ/1988).

 

10. Τις υπ' αριθμούς 39/1985 και 32/1986 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Νέας Μάκρης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 1/1986 γνωμοδότηση της 27ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 28/1989 και 404/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-06-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 2163/1994 απόφαση του ΣτΕ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.