Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Ρυμοτομικά σχέδια, όροι και περιορισμοί δόμησης βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 1, 4 παράγραφοι 2, 3 και 4 του νόμου 742/1977)

 

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, μπορεί να καθορίζονται, για τη βιομηχανική, βιοτεχνική και γενικά την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, στις διάφορες περιοχές αυτής και στα πλαίσια των υφισταμένων σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξίας και προστασίας του περιβάλλοντος, βιομηχανικές περιοχές για την εγκατάσταση σε αυτές κάθε είδους βιομηχανιών, ναυπηγοεπισκευαστικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων επεξεργασίας, αποθήκευσης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

 

Μέχρι την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων χωροταξίας, οι βιομηχανικές περιοχές καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

 

Ο ειδικότερος προσδιορισμός της θέσης, έκτασης και των ορίων κάθε βιομηχανικής περιοχής, γίνεται με αναφορά σε απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), η οποία αποτελείται από το Διοικητή και τους Υποδιοικητές αυτής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μέσα στις περιοχές αυτές εμπίπτει τμήμα που περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παραπάνω απόφασης, καταργείται αυτοδικαίως το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης κατά το τμήμα αυτό που τίθεται εκτός σχεδίου πόλης.

 

2. Με τα κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδιδόμενα προεδρικά διατάγματα, μπορεί να ορίζονται εκτάσεις ως βιομηχανικές περιοχές με το σκοπό εγκατάστασης και μεμονωμένων επιχειρήσεων, ομάδων επιχειρήσεων, καθώς και αποθηκών υγρών και αερίων καυσίμων όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος.

 

Επίσης με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να ορίζονται και εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ορισμένα οικόπεδα ως βιομηχανικές περιοχές, για την εγκατάσταση βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε πολυώροφα κτίρια που θα ανεγερθούν.

 

3. Τα πολεοδομικά και ρυμοτομικά σχέδια και οι όροι και περιορισμοί δόμησης κάθε βιομηχανικής περιοχής εκπονούνται και συντάσσονται από τις τεχνικές υπηρεσίες της διεύθυνσης βιομηχανικών περιοχών της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως ή από τρίτους με ανάθεση σε αυτούς από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, θεωρούνται από το Διοικητή αυτής και εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

 

4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την υποβολή των σχετικών πλήρων μελετών από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης εγκρίνει αυτές με τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρει και τις διαβιβάζει μαζί με το σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία μόνος ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει τις μελέτες και προτείνει την έκδοση του προεδρικού διατάγματος.

 

5. Οι όροι δόμησης των κτιρίων που θα ανεγερθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των κτιρίων εγκατάστασης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης και των εργαστηρίων αυτής καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.