Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 323

Άρθρο 323: Κριτήρια, όροι και διαδικασία δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 1 έως 4 του από 03-09-1993 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Οι χώροι για την κατασκευή υπέργειων ή και εν μέρει υπόγειων στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 315 καθορίζονται με βάση πολεοδομικά και κυκλοφοριακά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α) Οι ανάγκες για χώρους στάθμευσης της περιοχής, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Οι θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν στην περιοχή, εκτός από το κατάστρωμα των οδών, καθώς και η κυκλοφοριακή φόρτιση της περιοχής.

 

β) Η δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του σταθμού σε συνάρτηση με την κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής, τις χρήσεις γης, τα πλάτη των οδών άμεσης εξυπηρέτησης του σταθμού (είσοδοι - έξοδοι) κ.λ.π.

 

γ) Η δυνατότητα ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας κτιρίων ειδικών χρήσεων (σχολείων, νοσοκομείων, κλινικών, παιδικών σταθμών κ.λ.π.) καθώς και εγκεκριμένων πεζοδρόμων που ενδεχομένως υπάρχουν στην περιοχή.

 

δ) Η δυναμικότητα του σταθμού σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες της περιοχής.

 

2. α) Μετά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 315 καλούνται με πρόσκληση οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εντός των περιοχών που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα αυτά να δηλώσουν εάν επιθυμούν να κατασκευάσουν στο ακίνητό τους υπέργειο η και εν μέρει υπόγειο στεγασμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων. (Ο αριθμός των θέσεων οι οποίες εξασφαλίζονται σε υπόγειο χώρο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού θέσεων του κάθε χώρου στάθμευσης).

 

β) Η πρόσκληση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία τοπική, εάν εκδίδεται και μία των Αθηνών. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο μέγιστος αριθμός των θέσεων στάθμευσης που μπορούν να δημιουργηθούν στην περιοχή, η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν την πρόθεση τους και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 και μεγαλύτερη των 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες. Η πρόσκληση αναρτάται στο κατάστημα της πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

Επίσης είναι δυνατό να δημοσιοποιηθεί από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικά με κάθε πρόσφορο μέσον.

 

γ) Οι κατά το εδάφιο α δηλώσεις κατατίθενται στην πολεοδομική υπηρεσία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην πρόσκληση και περιλαμβάνουν:

 

i) πλήρη περιγραφή του ακινήτου κατά θέση, εμβαδόν και διαστάσεις καθώς και εκτίμηση του αριθμού των θέσεων στάθμευσης που μπορούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις, να ανεγερθούν.

 

ii) απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η θέση του ακινήτου.

 

δ) Η πολεοδομική υπηρεσία καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου γ. Οι σελίδες του βιβλίου αυτού αριθμούνται και μονογράφονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, ο οποίος υπογράφει στο τέλος του βιβλίου μνημονεύοντας και τις σελίδες του.

 

3. Μετά την πάροδο της κατά το εδάφιο β της προηγούμενης παραγράφου προθεσμίας η υπηρεσία ελέγχει τις υποβληθείσες δηλώσεις κατ' αρχήν βάσει των στοιχείων που τις συνοδεύουν καθώς και με αυτοψίες των αρμόδιων οργάνων της και προεπιλέγει τις καταλληλότερες θέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 1. Οι ιδιοκτήτες των προεπιλεγέντων ακινήτων καλούνται να υποβάλουν εις διπλούν εντός προθεσμίας 90 ημερών:

 

α) τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 όπου σημειώνονται η θέση του ακινήτου και σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μ. γύρω από αυτήν οι υπάρχουσες χρήσεις κτιρίων, οι οποίες από τη φύση τους συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες στάθμευσης της περιοχής.

 

β) τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000 η 1:500 του ακινήτου εκτεινόμενο σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο και στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι - έξοδοι του σταθμού, οι όμορες ιδιοκτησίες με τα υπάρχοντα επ' αυτών κτίρια και λειτουργίες (χρήσεις) αυτών, τα πλάτη των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο καθώς και οι όροι δόμησης θεωρημένοι από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

γ) σχηματική κάτοψη τυπικού ορόφου και σχηματική τομή του περιγράμματος του υπό ανέγερση κτιρίου υπέργειου η και εν μέρει υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, σε κλίμακα 1:200 με υπολογισμό της δυναμικότητας του σταθμού, βάσει των ισχυόντων όρων δόμησης, όπου αναγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του σταθμού (με αυτοεξυπηρέτηση η με υπαλλήλους).

 

δ) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προτίθεται να χρησιμοποιήσει μέρος του συντελεστή δόμησης για άλλες χρήσεις (πλην του σταθμού) η πρόθεση αυτή πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση και να φαίνεται στα στοιχεία του εδαφίου γ η επιφάνεια που πρόκειται να διατεθεί στο αυτό ακίνητο για άλλες χρήσεις καθώς και το είδος των χρήσεων αυτών.

 

ε) την κατά το άρθρο 202 έκθεση ελέγχου τίτλων.

 

στ) διαφάνεια του κατά το εδάφιο β τοπογραφικού διαγράμματος.

 

ζ) τυχόν απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατά το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 326/1991, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α έως και ζ υποβάλλονται με αίτηση που φέρει τις υπογραφές όλων των ιδιοκτητών που εμφανίζονται στην έκθεση ελέγχου τίτλων του εδαφίου ε.

 

Αιτήσεις χωρίς κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

 

4. Σε κάθε δήμο η κοινότητα το σύνολο των θέσεων στάθμευσης που εξασφαλίζονται κατά τα ανωτέρω εντός των περιοχών του εδαφίου α της παραγράφου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του πληθυσμού του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας βάσει της τελευταίας κάθε φορά απογραφής.

 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επιλογής των ακινήτων βρεθούν κατάλληλοι χώροι με δυνατό σύνολο θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερο του παραπάνω, τηρείται η προτεραιότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων στην υπηρεσία, όπως αυτές καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο.

 

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης, η υπηρεσία προβαίνει εκ νέου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφαρμοζόμενης της ίδιας παραπάνω διαδικασίας.

 

5. Με βάση τα παραπάνω, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού των χώρων στάθμευσης κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 315.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται το ποσοστό συντελεστή δόμησης που θα διατεθεί για άλλες χρήσεις, πλην του σταθμού, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή στον απαιτούμενο ως ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης δεν περιλαμβάνονται οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 310 έως και 317 αναγκαίοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εν λόγω χρήσεων.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να ορίζεται ο ελάχιστος πέραν των 50 ή και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης για τον κάθε χώρο.

 

Αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου του κάθε ακινήτου το οποίο καθορίστηκε κατά τα παραπάνω, ως χώρος στάθμευσης, διαβιβάζονται στην αρμόδια για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία μπορεί να εγκρίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης - εν όλω ή εν μέρει- και στο ίδιο ακίνητο.

 

δ. Ο κατά τα παραπάνω καθορισμός των χώρων στάθμευσης γίνεται με απόφαση του νομάρχη, εκτός από τις περιπτώσεις καθορισμού χώρων στάθμευσης εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Σ' αυτή την περίπτωση αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας νοείται ο Οργανισμός Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

 

7. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που καθορίζεται κατά τα παραπάνω ως χώρος για την κατασκευή υπέργειου ή και εν μέρει υπόγειου στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός 14 μηνών από της ισχύος της σχετικής απόφασης αίτηση για έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας με πλήρη κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η οικεία απόφαση καθορισμού του χώρου θεωρείται ότι ανακλήθηκε αυτοδίκαια.

 

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης, για να εφαρμοστούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και να εγκριθεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης πρέπει να βεβαιωθεί από τον προϊστάμενο της αρμόδιας (κατά την παράγραφο δ του παρόντος άρθρου) πολεοδομικής υπηρεσίας ότι μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν έγινε έναρξη των εργασιών με βάση την άδεια αυτή.

 

8. α) Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή με την έκδοση της απόφασης καθορισμού του χώρου στάθμευσης σε περίπτωση έκδοσης της οικοδομικής άδειας πριν από αυτή, η πολεοδομική υπηρεσία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο της άδειας στην αρμόδια για την μεταφορά συντελεστή δόμησης υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η οποία επιλαμβάνεται της έκδοσης της απόφασης έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 194 και επόμενα. Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης είναι η κατάθεση από τον ιδιοκτήτη στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εγγυητικής επιστολής, για την εμπρόθεσμη κατά την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, αποπεράτωση του σταθμού. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από αναγνωρισμένη τράπεζα της χώρας ή το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, και είναι ίση προς το 10% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου όπως αυτός αναφέρεται στην οικοδομική άδεια.

 

β) Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο σύνολο του ισχύοντος συντελεστή δόμησης του ακινήτου βάσει των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής, εφόσον το ακίνητο διατίθεται αποκλειστικά για την κατασκευή υπέργειου χώρου στάθμευσης, άλλως αφαιρείται από το μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης, ο συντελεστής που διατίθεται για άλλες χρήσεις όπως αυτός ορίζεται στην οικεία απόφαση καθορισμού του χώρου.

 

γ) Ο κατά το άρθρο 194 περίπτωση θ τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης εκδίδεται και χορηγείται στο δικαιούχο μετά την εμπρόθεσμη αποπεράτωση και λειτουργία του σταθμού. Είναι δυνατή με αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου η έκδοση και χορήγηση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης και πριν από την αποπεράτωση και λειτουργία του σταθμού εφαρμοζομένων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις των διατάξεων της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

 

9. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία του σταθμού το αργότερο σε μία τετραετία από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ή της απόφασης έγκρισης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου περί σταθμού δυναμικότητας άνω των 150 θέσεων είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να δίνεται παράταση για την ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού, μέχρι ένα χρόνο, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και είναι δυνατό να ολοκληρωθούν εντός της παρεχόμενης χρονικής παράτασης.

 

10. Η εμπρόθεσμη αποπεράτωση της κατασκευής του σταθμού βεβαιώνεται ύστερα από αυτοψία από την αρμόδια για την έκδοση της οικοδομικής άδειας πολεοδομική υπηρεσία.

 

Η βεβαίωση υπογράφεται από τον προϊστάμενο της πολεοδομικής υπηρεσίας και αναγράφονται σε αυτή τα στοιχεία της απόφασης καθορισμού του χώρου, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και η δυναμικότητα του σταθμού.

 

Η βεβαίωση προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη:

 

α) με τη δήλωση της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία υποχρεούται στην έκδοση και χορήγηση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο δικαιούχο και

 

β) στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, το οποίο επιστρέφει την εγγυητική επιστολή.

 

11. Σε κάθε περίπτωση πριν από τη χορήγηση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου με την οποία αναγνωρίζει:

 

α) ότι το δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης του δόθηκε σε αντάλλαγμα της κατασκευής και λειτουργίας υπέργειου ή και εν μέρει υπόγειου στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο ακίνητό του που κρίθηκε κατάλληλο για το σκοπό αυτό με την απόφαση της παραγράφου δ του παρόντος άρθρου.

 

β) την υποχρέωση του να αποπερατώσει και να μην αλλάξει εν όλω ή εν μέρει τη χρήση του χώρου.

 

γ) ότι σε περίπτωση που αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του και εφόσον θα έχει γίνει μερική ή ολική πραγματοποίηση του χορηγηθέντος σε αυτόν τίτλου, η κυριότητα του ακινήτου θα περιέρχεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, προς το οποίο θα παραχωρεί με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη αμετάκλητη πληρεξουσιότητα για κατάρτιση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης περί μεταβίβασης του ακινήτου, με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα.

 

12. Η με οποιονδήποτε τρόπο αθέτηση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη του ακινήτου επιφέρει τις παρακάτω συνέπειες:

 

α) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπεράτωσης του σταθμού, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν έχει χορηγηθεί ακόμα ο παραστατικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης το προεδρικό διάταγμα ή η απόφαση ανακαλείται και η εγγυητική επιστολή της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, διατιθεμένου του ποσού αυτής κατά

το άρθρο 315 παράγραφος 1.

 

β) στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπεράτωσης του σταθμού και εφόσον έχει ήδη χορηγηθεί τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, εάν αυτός δεν έχει πραγματοποιηθεί, τότε, επιπλέον της προηγούμενης περίπτωσης α, ο τίτλος ακυρώνεται. Εάν ο τίτλος έχει πραγματοποιηθεί ολικά ή μερικά τότε η κυριότητα του ακινήτου περιέρχεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρακάτω περίπτωση γ, εδάφιο δεύτερο.

 

γ) στην περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής της χρήσης, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ο χορηγηθείς τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αυτός ακυρώνεται, ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα ή η απόφαση έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ακινήτων.

 

Εάν έχει πραγματοποιηθεί ο τίτλος ολικά ή μερικά τότε η κυριότητα του ακινήτου όπου έχει ανεγερθεί ο σταθμός περιέρχεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, υποχρεουμένου του ιδιοκτήτη να συμπράξει στη μεταβίβαση αυτή, δυναμένου όμως του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων να προβεί στην κατάρτιση της σχετικής δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα δυνάμει της ήδη χορηγηθείσας αμετάκλητης πληρεξουσιότητας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.

 

Εάν στο ίδιο ακίνητο προβλέπονται νόμιμα και άλλες χρήσεις ή γίνει μερική αλλαγή της χρήσης του σταθμού, τότε η κατά τα παραπάνω μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου αφορά το τμήμα αυτού που προβλέπεται για χώρος στάθμευσης ή το τμήμα για το οποίο έγινε η αλλαγή της χρήσης αντίστοιχα.

 

13. Οι θέσεις στάθμευσης οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις οποίες εγκρίνεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν επιχορηγούνται δυνάμει άλλων διατάξεων.

 

Τα δικαιώματα χρήσης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας του σταθμού ανήκουν στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.