Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 324

Άρθρο 324: Υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους κοινόχρηστους και κοινής ωφέλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 παράγραφοι 1 έως και 6 του νόμου 2052/1992)

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και υπό τον όρο ότι δεν αναιρείται ούτε παρακωλύεται ουσιωδώς η κοινή χρήση ή η εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας, είναι δυνατός ο καθορισμός:

 

α) Υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε χώρους κοινής ωφέλειας που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

β) Υπόγειων διαβάσεων κάτω από κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση πεζών και οχημάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

γ) Υπόγειων χώρων άλλων χρήσεων, όπως υγιεινής, καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π. στους πιο πάνω κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους κατά τη δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης ή υπόγειων διαβάσεων.

 

2. Με τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου οι πιο πάνω κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι μπορεί να περιέρχονται στην κατοχή, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα διατάγματα αυτά. Στην περίπτωση που οι χώροι αυτοί ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε δήμο ή κοινότητα τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την έκδοση των διαταγμάτων αυτών, ενώ αν ανήκουν στο Δημόσιο ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών ή του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο υπουργού.

 

3. Από τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 2 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατοχή, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των παραπάνω κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων περιέρχεται αυτοδίκαια στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας κατά τα ανωτέρω. Το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας έχουν την εξουσία εκπροσώπησης των κυρίων των χώρων αυτών και καταρτίζουν επ' ονόματι και για λογαριασμό τους όλες τις δικαιοπραξίες που απαιτούνται για τη διοίκηση, διαχείριση ή εκμετάλλευσή τους. Το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, μετά την κατασκευή των κατά την παράγραφο 1 υπόγειων έργων παραδίδει τους επίγειους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, που διαμορφώνονται πάνω από τα έργα αυτά στους κυρίους τους για την απόδοσή τους στην κοινή χρήση ή την εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης ή άλλων χρήσεων και οι υπόγειες διαβάσεις με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτησή τους υπέργειες εγκαταστάσεις ή τμήματα αυτών, που κατασκευάζονται σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δεν μεταβιβάζονται στους κατασκευαστές τους ή τους ειδικούς αυτών διαδόχους παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας μέχρι να τελειώσει η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρησή τους στους κατασκευαστές τους ή τους ειδικούς τους διαδόχους και στη συνέχεια αποδίδονται στους κυρίους των πιο πάνω χώρων.

 

4. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση των κατά την παράγραφο 1 υπόγειων και των αναγκαίων υπέργειων χώρων, υπέρ και με δαπάνες του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, προς εκπλήρωση του σκοπού που επιδιώκεται με τις διατάξεις αυτές. Ο σκοπός αυτός χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενεργείται με τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, όπως ισχύει.

 

5. Η μελέτη και η κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων των απαιτουμένων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

6. Όλες οι απαιτούμενες άδειες (συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών) για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου 1 χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Σταθμών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων σχετικών διαδικασιών και ουσιαστικών διατάξεων με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του επόμενου. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης των αδειών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.