Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 315

Άρθρο 315: Δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων ή προαιρετικών Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 8 του νόμου 960/1979, άρθρο 5 του νόμου 1221/1981, άρθρο 97 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990, άρθρο 8 παράγραφος 7 πλην τελευταίου εδαφίου του νόμου 2052/1992)

 

1. Το κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου έσοδο του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, καθώς και το προϊόν των κατά τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 312 και την παράγραφο 2 του άρθρου 313 προστίμων, τα οποία επίσης περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (σταθμών αυτοκινήτων), για την εξυπηρέτηση της περιοχής που υπάγεται στα διοικητικά όρια των δήμων ή κοινοτήτων από τους οποίους αυτό προέρχεται, χωρίς να αποκλείεται η διάθεση για το σκοπό αυτό και άλλων πόρων του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Για το λόγο αυτό χρηματοδοτούνται ή δανειοδοτούνται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων κατά προτεραιότητα α) δήμοι ή κοινότητες ή δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, β) το Δημόσιο, γ) δημόσιες επιχειρήσεις, δ) οργανισμοί κοινής ωφέλειας ή και δανειοδοτούνται α) συνεταιρισμοί και β) ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το μισό από τα παραπάνω πρόστιμα αποδίδεται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων στους οικείους δήμους ή κοινότητες εντός τριμήνου από την έγκριση, από τις αρμόδιες αρχές, της μελέτης ανέγερσης δημόσιας χρήσης σταθμού αυτοκινήτων και χρησιμοποιείται πάντοτε για το σκοπό αυτό.

 

2. Από τη δημιουργία δημόσιας χρήσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, παρέχεται δικαίωμα προτεραιότητας απόκτησης χώρου στάθμευσης ή και απλής στάθμευσης στο χώρο αυτό σε αυτούς που έχουν καταβάλει το σύνολο της οφειλόμενης, κατά τη δήλωση του άρθρου 314, εισφοράς, εφόσον ο χώρος στάθμευσης δεν απέχει περισσότερο από 800 m από το κτίριο για το οποίο έχει καταβληθεί η εισφορά. Το χρηματικό αντάλλαγμα που καθορίζεται κάθε φορά για την απόκτηση του χώρου στάθμευσης και την παροχή δικαιώματος στάθμευσης στους σταθμούς αυτούς μειώνεται για τους δικαιούχους της παραγράφου αυτής. Η μείωση αυτή είναι ίση με το ποσό της εισφοράς που καταβλήθηκε από τους δικαιούχους προσαυξημένο κατά το νόμιμο τόκο που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσό της εισφοράς, για το χρονικό διάστημα από την καταβολή της εισφοράς μέχρι την παροχή του υπόψη δικαιώματος στάθμευσης. Το κατά τα παραπάνω δικαίωμα προτεραιότητας δεσμεύει τον αρμόδιο φορέα για ένα εξάμηνο από την πρόσκληση. για το σκοπό αυτό, των ενδιαφερομένων μέσω του τύπου. Η προβλεπόμενη καταβολή μειωμένης εισφοράς ισχύει για μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του δημόσιας χρήσης σταθμού αυτοκινήτων.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι δυνατό να ρυθμιστεί κάθε θέμα που ανάγεται στη διάθεση από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων των εσόδων της εισφοράς για την περιοχή από την οποία αυτή προέρχεται.

 

4. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται. σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, κάθε θέμα που ανάγεται στην κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χρηματοδότηση ή δανειοδότηση και τα σχετικά με τους όρους αυτών, στα σχετικά με την παροχή δικαιώματος στάθμευσης εντός των δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης και γενικά κάθε συναφής λεπτομέρεια.

 

5. Οι θέσεις, των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με χρηματοδότηση ή δανειοδότηση από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή με πρωτοβουλία του Δημοσίου δημιουργούμενων δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθορίζονται σύμφωνα με διαδικασία των άρθρων 152 και 154 ή με τις μελέτες που εγκρίνονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Η δημιουργία των παραπάνω χώρων στάθμευσης συνιστά δημόσια ωφέλεια και επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό υπέρ και με δαπάνες του αναλαμβάνοντος τη δημιουργία του χώρου στάθμευσης Δημοσίου ή του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου ή επιχείρησης ή δημόσιας επιχείρησης ή επιχείρησης μικτής οικονομίας ή άλλου νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Στις παραπάνω εταιρείες μικτής οικονομίας είναι δυνατό να συμμετέχουν δήμοι ή κοινότητες ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις μαζί με ιδιώτες, ιδιαίτερα δε με αυτούς που έχουν, για τη συγκεκριμένη περιοχή, το κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δικαίωμα προτίμησης. Όταν πρόκειται για απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες αμιγώς ιδιωτικού φορέα, αυτή γίνεται μόνο εάν ο οικείος δήμος ή κοινότητα δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τη δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης ή αν περάσει άπρακτη δίμηνη προθεσμία από την πρόσκλησή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το σκοπό αυτό.

 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως χώρος για την ανέγερση σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης δηλώσει ταυτόχρονα στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι προτίθεται, εντός εξαμήνου από τη δήλωση αυτή, να ανεγείρει σταθμό αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης στο υπόψη ακίνητο, είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του οικείου δήμου ή κοινότητας, να επιτραπεί η ανέγερση αυτή. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ποσοστού του ισχύοντος συντελεστή δόμησης του ακινήτου και για άλλες χρήσεις. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με την ίδια παραπάνω απόφαση. Κάθε θέμα που ανάγεται στη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών και μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ορίζονται περιοχές, εντός των οποίων, για την κατασκευή υπέργειων ή και εν μέρει υπόγειων στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 50 θέσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τμήματος I του κεφαλαίου Γ μέρους II. Στις περιπτώσεις αυτές, για την έγκριση χορήγησης του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η σχετική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Ο αριθμός των θέσεων που εξασφαλίζονται σε υπόγειο χώρο, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το 40 % του συνολικού αριθμού θέσεων του κάθε χώρου στάθμευσης. Οι κατά τα παραπάνω χώροι στάθμευσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης εφαρμόζεται μέχρι να εξασφαλιστεί για την αντίστοιχη περιοχή συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ίσος με το 3 % του συνόλου του πληθυσμού του οικείου δήμου ή κοινότητας, με βάση την τελευταία κάθε φορά απογραφή. Με τις ίδιες αποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται κατά περίπτωση και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου παραπάνω αναφέρεται γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται κάθε θέμα που ανάγεται στα κριτήρια καθορισμού των χώρων στάθμευσης, τη διαδικασία, το ποσοστό και τον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή δόμησης που θα μεταφερθεί, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.