Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Πρόγραμμα αστικού αναδασμού - ανάθεση έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 43 του νόμου 947/1979)

 

1. Αυτός που ανέλαβε τη διενέργεια του αστικού αναδασμού (Δημόσιο, δημόσιος οργανισμός ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης, αναγκαστικός οικοδομικός συνεταιρισμός) καταρτίζει το πρόγραμμα αυτού.

 

2. Εάν συστήθηκε αναγκαστικός οικοδομικός συνεταιρισμός η πρώτη γενική συνέλευση μετά τη σύσταση αυτού αποφασίζει για το πρόγραμμα διενέργειας του αστικού αναδασμού, καθώς και για την ανάθεση της εκτέλεσης του προγράμματος αυτού σε ανάδοχο φορέα. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι: α) Εταιρεία ενεργού πολεοδομίας, β) Εταιρεία που έχει σκοπό την εκτέλεση έργων αστικού αναδασμού. Το πρόγραμμα του αστικού αναδασμού μπορεί να συνταχθεί και εκτελεστεί από κοινού με δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης.

 

3. Η εκτέλεση του προγράμματος του αστικού αναδασμού με τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης και την εφαρμογή αυτής ανατίθεται στο φορέα που επιλέγεται από τη γενική συνέλευση με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού. Η σύμβαση αυτή προβλέπει με λεπτομέρεια τους όρους ολοκλήρωσης όλου του έργου και μάλιστα τις μερικότερες υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα, τις προθεσμίες και τις εγγυήσεις που πρέπει να παρασχεθούν. Η παραπάνω σύμβαση πριν την εκτέλεση αυτής πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ο οποίος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, εάν δεν ανταποκρίνεται στη μελέτη του άρθρου 38.

 

4. Η ανάθεση του έργου εκτέλεσης του αστικού αναδασμού με σύμβαση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται μέσα σε εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία μετά τη σύσταση του συνεταιρισμού. Εάν περάσει η προθεσμία αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποφασίζει την ανάληψη της σύνταξης και εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου και μελέτης και την εκτέλεση του αναδασμού είτε από το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είτε από οργανισμό ή τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης που εποπτεύεται από αυτό. Εάν αυτό δεν γίνει μέσα σε μία διετία από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 63 παράγραφος 3, αίρεται αυτοδίκαια ο χαρακτηρισμός όλης της έκτασης ως ζώνη αστικού αναδασμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.