Προεδρικό διάταγμα 14/8/10b

ΠΔ 14-08-2010: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών (νομού Αττικής) με άρση απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 370


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-08-2010: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών (νομού Αττικής) με άρση απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 370, (ΦΕΚ 399/ΑΑΠ/2010), 28-09-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Α/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν 618/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

7. Τις υπ' αριθμόν 106/2005 και 102/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Σπετσών.

 

8. Το υπ' αριθμόν 902/17-03-2008 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού - 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 3362/21-07-2008 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού - Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 25/04-02-2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

12. Την υπ' αριθμόν 72/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Λευκάδα, 14-08-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.