Προεδρικό διάταγμα 15/10 - Άρθρο 13

ΠΔ 15-10-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Τρίπολης (νομού Αρκαδίας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 138Β και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-10-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Τρίπολης (νομού Αρκαδίας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 138Β και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 370/ΑΑΠ/2013), 22-10-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1) και 32 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2), 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως το άρθρο 154 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 περίπτωση ε' του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012) όπως έχει τροποποιηθεί με τις Υ157/2012 (ΦΕΚ 2312/Β/2012) και Υ331/2013 (ΦΕΚ 1717/Β/2013) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

 

8. Τις 52/2007 και 75/2007 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 215/2012 και 851/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1400/2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Την 45/2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθώς και την 5/2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις 200/2013 και 281/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-10-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.