Προεδρικό διάταγμα 15/2/13

ΠΔ 15-02-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-02-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/2013), 26-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Την υπ' αριθμόν 49787/2419/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς (Νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1019/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 12122/2761/1999 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 419/Δ/1999) (διόρθωση ΦΕΚ 650/Δ/1999).

 

6. Την υπ' αριθμόν 7183/2004 απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κεντρικού κτιρίου του πρώην ιδρύματος Αριστοτέλης που βρίσκεται στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και επί της οδού Κολοτούρου αριθμός 14 και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησής του, φερομένου ως ιδιοκτησίας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1046/Δ/2004).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος δ.(α)α) του προεδρικού διατάγματος 358/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βορείου Ελλάδας (ΦΕΚ 158/Α/1986).

 

10. Τα υπ' αριθμούς 1423/19-05-2008 και 7245/11-08-2008 έγγραφα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 6398/23-06-2010 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 74/2007, 203/2007 και 346/2011 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

 

13. Την υπ' αριθμόν 3/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 263/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.