Προεδρικό διάταγμα 16/5/11

ΠΔ 16-05-2011: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλίμου Δήμου Αλίμου (νομός Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-05-2011: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλίμου Δήμου Αλίμου (νομός Αττικής), (ΦΕΚ 129/ΑΑΠ/2011), 03-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4 και 5), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 45, 154, 232, 243 (παράγραφος 1), 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ273/30-09-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

6. Την υπ' αριθμόν 287/56/12-01-1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αλίμου (Νομός Αττικής) (ΦΕΚ 36/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με τις 80354/5315/11-08-1992 (ΦΕΚ 945/Δ/1992) και 101341/8108/30-12-1994 (ΦΕΚ 24/Δ/1994) όμοιες αποφάσεις.

 

7. Τα υπ' αριθμόν 2989/03-06-1998 και 1596/24-06-1998 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού αντίστοιχα.

 

8. Το υπ' αριθμόν 3913/04-03-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Τμήμα Γ'.

 

9. Το υπ' αριθμόν 55/2001 πρακτικό της πρωτοβάθμιας επιτροπής επιλύσεως Δασικών αμφισβητήσεων Πειραιά και το υπ' αριθμόν 3875/04-06-2002 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά.

 

10. Τα υπ' αριθμόν 2219/05-09-2006 και 1019/16-04-2007 έγγραφα του Οργανισμού Αθήνας.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 44/1998, 363/2002, 409/2006 και 243/2010 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου (Νομού Αττικής).

 

12. Τις υπ' αριθμούς 186/01-08-2007 και 52/2010 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 119/2008, 24/2010 και 30/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-05-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.