Προεδρικό διάταγμα 16/5/13b

ΠΔ 16-05-2013: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγραπιδιά της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης (νομού Ηλείας) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Γενικού Λυκείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-05-2013: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγραπιδιά της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης (νομού Ηλείας) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Γενικού Λυκείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού,(ΦΕΚ 187/ΑΑΠ/2013), 28-05-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 15 και 31 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του από 03-09-1993 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 παραλιακή περιοχή Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας (ΦΕΚ 1161/Δ/1993).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 121/2008, 146/2008, 32/2009 και 130/2009 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεχαινών.

 

8. Το από 23-10-2008 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου ανέγερσης διδακτηρίου της Επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 3 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

9. Το υπ' αριθμόν 1546/13-03-2009 έγγραφο του Δασαρχείου Αμαλιάδος.

 

10. Τα υπ' αριθμούς 1085/2009, ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ7-8/1679/2009 και 921/18-03-2009 έγγραφα της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας και της Ζ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα.

 

11. Το υπ' αριθμόν 1985/27-05-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας.

 

12. Το υπ' αριθμόν 11604/25-09-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης νομού Ηλείας - Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων.

 

13. Τα 59/08-10-2009 και 62/03-08-2012 Πρακτικά της Επιτροπής Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας και Επιτροπής Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, αντίστοιχα.

 

14. Την υπ' αριθμόν 594/8688/25-01-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

15. Το υπ' αριθμόν 8297/2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ' Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας ...

 

16. Την 116/2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

18. Τις υπ' αριθμούς 176/2011, 147/2012 και 91/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-05-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.