Προεδρικό διάταγμα 17/5/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων ή την αφαίρεση στοιχείων εξ αυτών λειτουργικών ή διακοσμητικών, καθώς και δια την καθαίρεση στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρα, λιθόστρωτα, κρήνες, φρεάτια κ.λ.π.) απαιτείται άδεια. Η σχετική άδεια κατεδαφίσεως ή καθαιρέσεως παρέχεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και υπό την απαραίτητον προϋπόθεση ότι το προς κατεδάφιση στοιχείον δεν αποτελεί αξιόλογον ή χαρακτηριστικό (πρότυπον) δείγμα δια τον οικισμό.

 

Σε περίπτωση καταστροφής διατηρητέου κτιρίου ή κτιρίου για το οποίο έχει γίνει έναρξη της διαδικασίας διατήρησης του (απόλυτης προστασίας, προστασίας κελύφους) επιβάλλεται η ανακατασκευή κτίσματος όμοιου με το αρχικό και με τη χρήση υλικών ίδιου τύπου. Ως έναρξη της διαδικασίας διατήρησης των κτιρίων νοείται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους ή η ανάρτηση στο δημοτικό κατάστημα Θεσσαλονίκης της αιτιολογικής έκθεσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης για το χαρακτηρισμό κτιρίων ή τμημάτων τους ως διατηρητέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1772/1988.

 

Σε περίπτωση καταστροφής κτιρίου διατηρητέου μόνο ως προς το ογκομετρικό του περίγραμμα επιτρέπεται η ανακατασκευή κτιρίου ίδιου όγκου, με σύγχρονα υλικά.

 

Σε περίπτωση καταστροφής διατηρητέου κτιρίου μέσα στη ζώνη πρασίνου των τειχών του ρυμοτομικού σχεδίου της Άνω Πόλης, το καταστραφέν κτίριο δεν ανακατασκευάζεται.

 

Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου σε όμορα προς διατηρητέα κτίρια οικόπεδα, λαμβάνεται υπόψη η σχέση του νέου κτιρίου προς το διατηρητέο, σε ο,τι αφορά τη θέση του κτιρίου και του ακαλύπτου χώρου, τις αναλογίες των όγκων, την ογκοπλαστική οργάνωση κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του από 07-12-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 904/Δ/1999).

 

2. Προ της εκδόσεως αδείας ανεγέρσεως, νέας οικοδομής, επισκευής, αποκαταστάσεως, προσθήκης ή κατασκευής έργων ή εργασιών καθαιρέσεως, απαιτείται η έγκρισις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Η επιλογή των εις το άρθρο 3 του παρόντος αναφερομένων στοιχείων, η σύνθεσή των, η έκφρασις των παραδοσιακών προτύπων και η συνέπεια εις την αρχιτεκτονική σύνθεση (σχέσις κατόψεως προς όψεις κ.λ.π.), καθώς και οι διαστάσεις και αναλογίες των στοιχείων, εφ όσον δεν αναφέρονται ή δεν επιβάλλονται ρητώς, δια του παρόντος υπόκεινται εις την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία δύναται να επιφέρει τροποποιήσεις και απαγορεύσεις προκειμένου να ενταχθεί το κτίριον εις το άμεσο περιβάλλον του.

 

4. Απαιτείται υποχρεωτικώς προέγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου προκειμένου δια τις περιπτώσεις τις αναφερόμενες εις τις παραγράφους 2 (εδάφιο β), 6 (εδάφιο α) και 7 (εδάφια α, β και γ) του άρθρου 2 και τις παραγράφους 2 (εδάφιο στ), 3 (περίπτωση α)ζ του εδαφίου α) και 7 (εδάφιο δ) του άρθρου 3, της παραγράφου 3 του άρθρου 4, και του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος.

 

Η αίτησις προεγκρίσεως εις τις λοιπές αναφερόμενες περιπτώσεις του διατάγματος είναι προαιρετική.

 

5. Εις περίπτωσιν αιτήσεως αδείας επισκευής ή προσθήκης, προ της εκδόσεως της αδείας ελέγχεται κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η εφαρμογή των σχεδίων της αδείας της υφισταμένης οικοδομής, εφ όσον εκ των στοιχείων του φακέλλου της αδείας προκύπτει ότι δεν πρόκειται περί παραδοσιακού κτίσματος.

 

Εις περίπτωσιν μη εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου επιφέρει τροποποιήσεις δια την εφαρμογήν του υπάρχοντος κτιρίου εις τις διατάξεις του παρόντος μετά την πιστοποίηση της πραγματοποιήσεως των οποίων εκδίδεται η αιτουμένη άδεια.

 

6. Η προβλεπομένη υπό της απόφασης 27067/1978 (ΦΕΚ 585/Δ/1978) του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί της διαδικασίας και του τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών τελική θεώρησις της αδείας, απαραίτητος δια την σύνδεση του κτιρίου μετά του δικτύου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού παρέχεται μετά την υποβολή δύο τουλάχιστον φωτογραφιών του κτιρίου και της βεβαιώσεως της αρμοδίας πολεοδομικής Υπηρεσίας περί της πιστής εφαρμογής των εγκεκριμένων υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σχεδίων της μελέτης.

 

Η ως άνω θεώρησις παρέχεται δια τις μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εκδοθείσας αδείας ανεγέρσεως οικοδομής ευρισκομένης κατά την δημοσίευση του παρόντος εις το στάδιον της ανεγέρσεως και αφορώσα εις την πιστή εφαρμογήν των εγκεκριμένων σχεδίων της αδείας.

 

Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών από τα παλαιά και νέα κτίσματα.

 

Δεν ισχύουν οι διατάξεις περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών στον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Πόλης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του από 07-12-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 904/Δ/1999).

 

7. Άδειες εκδοθείσες μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και που δεν εφαρμόστηκαν εισέτι η των οποίων οι εργασίες οικοδομής ευρίσκονται εις το στάδιον κατασκευής του σκελετού, δέον όπως αναθεωρηθούν υποκείμενες εις την κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ως προς τις διατάξεις οι οποίες αφορούν την μορφήν του κτιρίου, ισχύουσες ως έχουν ως προς τον συντελεστή δομήσεως, εφ' όσον ήταν μεγαλύτερος από τον καθοριζόμενο δια του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.