Προεδρικό διάταγμα 17/5/79

ΠΔ 17-05-1979: Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-05-1979: Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης κ.λ.π., (ΦΕΚ 313/Δ/1979), 31-05-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 68 (παράγραφοι 1 και 3), 69 (παράγραφος 3), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5) και 80 (παράγραφοι 1 και 2) αυτού.

 

3. Την παράγραφο 6 του αυτού ως άνω άρθρου 79 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως αντικαταστάθηκε για της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση των οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

5. Την υπ' αριθμόν 330/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

6. Την από 08-02-1979 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και περιβάλλοντος, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Όροι δόμησης

Άρθρο 3: Σύνθεση - Διάταξη κτιρίων - Μορφολογικά στοιχεία

Άρθρο 4: Επιτρεπόμενες χρήσεις

Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 6: Γενικές διατάξεις

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 17-05-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.