Προεδρικό διάταγμα 18/10/79

ΠΔ 18-10-1979: Περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Νομού Χαλκιδικής και τροποποίησης του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών του Νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-10-1979: Περί καθορισμού χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Νομού Χαλκιδικής και τροποποίησης του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών του Νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977), (ΦΕΚ 614/Δ/1979), 31-10-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2), 11, 14, 17 και 85Α αυτού και β) της παραγράφου 3)στ του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) ως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων έγκρισης, επέκτασης ή τροποποίησης σχεδίων πόλεων ή κωμών (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμόν [Α] Ε13719/1856/15-04-1976 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαίρεσης εκ της αρμοδιότητας του Νομάρχη ως προς την έγκριση, επέκταση, τροποποίηση, κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών, περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 610/Β/1976).

 

2. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

3. Τις υπ' αριθμούς 749/1978 και 482/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. Την υπ' αριθμόν 945/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 18-10-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.