Προεδρικό διάταγμα 1/7/77

ΠΔ 01-07-1977: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του Νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-07-1977: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του Νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 290/Δ/1977), 01-09-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11, 14, 17 και 85Α αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5), 80 (παράγραφοι 1, 2 και 3) και 125 (παράγραφος 2) αυτού, της παραγράφου 3)στ του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), ως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και Κωμών (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθείσα υπ' αριθμόν Ε13719/18561/1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και Κωμών, περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 610/Α/1976), και ιδόντες την υπ' αριθμόν 543/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και τις υπ' αριθμούς 768/1976 και 484/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 01-07-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

Ο Υπουργός Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.