Προεδρικό διάταγμα 194/79

ΠΔ 194/1979: Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 194/1979: Περί εκτέλεσης των άρθρων 11 και επόμενα του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών, (ΦΕΚ 53/Α/1979), 15-03-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 11 - 24 του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και ιδιαίτερα των άρθρων 11 παράγραφος 9, 17 παράγραφος 3, 19 παράγραφος 7, 21 παράγραφος 5, 22 παράγραφος 1 και 24 παράγραφος 2 αυτού.

 

β) Την υπ' αριθμόν 197/31-10-1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, και

 

γ) Την υπ' αριθμόν 1171/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Άρθρο 2: Αξιολόγηση προς ανάθεση της μελέτης

Άρθρο 3: Ειδική αμοιβή των αξιολογότερων μελετών

Άρθρο 4: Ενστάσεις κατά πράξεων του εργοδότη μέχρι και την ανάθεση της μελέτης

Άρθρο 5: Έγκριση της ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης

Άρθρο 6: Ανάθεση μελέτης μετά από διαγωνισμό ιδεών ή προσχεδίων

Άρθρο 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Άρθρο 8: Σύμβαση

Άρθρο 9: Συμπληρωματική σύμβαση, συγκριτικοί πίνακες

Άρθρο 10: Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών

Άρθρο 11: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 12: Πληρωμές στον ανάδοχο

Άρθρο 13: Έκπτωση ανάδοχου

Άρθρο 14: Λύση της σύμβασης από τον εργοδότη - αποζημίωση του ανάδοχου

Άρθρο 15: Αποζημίωση του ανάδοχου για υπερημερία του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

Άρθρο 16: Λύση της σύμβασης με αίτηση του ανάδοχου για υπερημερία του εργοδότη - αποζημίωση του ανάδοχου

Άρθρο 17: Διακανονισμός μετά από θάνατο ή πτώχευση

Άρθρο 18: Ειδικές διατάξεις εκπόνησης μελέτης από συμπράττοντα Γραφεία

Άρθρο 19: Παραλαβή της μελέτης

Άρθρο 20: Ενστάσεις μετά την κατάρτιση της σύμβασης - αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 21: Παραλείψεις ή ελαττώματα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης

Άρθρο 22: Παραλείψεις ή ελαττώματα διαπιστούμενα μετά την παραλαβή

Άρθρο 23: Τελικές διατάξεις

 

Στους Υπουργούς Συντονισμού και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 08-03-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.