Προεδρικό διάταγμα 1/11/79

ΠΔ 01-11-1979: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-11-1979: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου (Αττικής), (ΦΕΚ 663/Δ/1979), 21-11-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 21, 22, 35 (παράγραφοι 1 και 5)β) και 72 αυτού και ιδόντες την κοινή υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979), την υπ' αριθμόν 417/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), ως και την υπ' αριθμόν 992/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου (Αττικής) καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου (Αττικής), των ενταχθέντων δια των από [ΠΔ] 16-05-1932 προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως του σχεδίου του συνοικισμού Νέας Περάμου (ΦΕΚ 160/Α/1932) και του από [ΠΔ] 26-04-1935 προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως ρυμοτομίας και οριστικής διανομής του Συνοικισμού Νέας Περάμου Αττικής (ΦΕΚ 179/Α/1935) ορίζεται σε 0,8.

 

2. α) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων εντός των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου, που εντάχθηκαν δια του ως άνω από [ΠΔ] 16-05-1932 προεδρικού διατάγματος καθορίζεται σε 3, με μέγιστον ύψος αυτών 11 m.

 

β) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων εντός των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου, των ενταχθέντων δια του ως άνω από [ΠΔ] 26-04-1935 προεδρικού διατάγματος καθορίζεται σε 2.

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 01-11-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.