Προεδρικό διάταγμα 20/7/17

ΠΔ 20-07-2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας Χρήστου Αθανασίου και Καλλιρόης Κανελλάκη στην περιοχή Πετροθάλασσα θέση Σινδόνι του Δήμου Ερμιονίδας (νομού Αργολίδας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-07-2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας Χρήστου Αθανασίου και Καλλιρόης Κανελλάκη στην περιοχή Πετροθάλασσα θέση Σινδόνι του Δήμου Ερμιονίδας (νομού Αργολίδας), (ΦΕΚ 183/ΑΑΠ/2017), 09-08-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2), 153 (παράγραφοι 1, 2, 3), 154 όπως ισχύει, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

7. Την υπ' αριθμόν 48056/2007 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Αργολίδας (ΦΕΚ 541/ΑΑΠ/2007).

 

8. Την υπ' αριθμόν 1210/1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή νομού Αργολίδας Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στη θέση Πετροθάλασσα ή Μπουρλότο Δήμου Ερμιόνης νομού Αργολίδας (ΦΕΚ 574/Δ/1995).

 

9. Τις υπ' αριθμόν 5509/25-10-2004 και 6764/20-10-2008 πράξεις χαρακτηρισμού έκτασης και την υπ' αριθμόν 319/26-01-2009 βεβαίωση τελεσιδικίας του Διευθυντή Δασών Αργολίδας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 17196/19-05-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ' Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ιδιωτική πολεοδόμηση του παραθεριστικού οικισμού στην περιοχή Πετροθάλασσα νομού Αργολίδας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 195931/08-02-2012 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: Ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας Χρήστου, Αθανασίου και Καλλιρόης Κανελλάκη συνολικού εμβαδού 113.925,00 m2 περίπου (2 τμήματα Α και Β) στην περιοχή Πετροθάλασσα θέση Σινδόνι Δήμου Ερμιονίδας (τέως Δήμου Ερμιόνης) (νομού Αργολίδας).

 

12. Το υπ' αριθμόν 9314/08-03-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Β' Χορήγηση βεβαίωσης βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας Χρήστου Κανελλάκη, Αθανασίου Κανελλάκη και Καλλιρόης Κανελλάκη συνολικού εμβαδού 113.925,00 m2 (2 τμήματα Α και Β) στην περιοχή Πετροθάλασσα, θέση Σινδόνι Δήμου Ερμιόνης Νομού Αργολίδας.

 

13. Το 125/13-01-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

14. Το υπ' αριθμόν 37314/01-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

15. Το υπ' αριθμόν 27/30-08-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

16. Το υπ' αριθμόν 19128/23-11-2016 (ΥΠΕΝ 57340/2016) έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

17. Την 238/2012 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας.

 

18. Την 58/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

19. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

20. Τις υπ' αριθμόν 34/2016 και 112/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-07-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.