Προεδρικό διάταγμα 20/9/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου οικόπεδα που προϋπήρχαν στις 20-12-1985 ημέρα δημοσίευσής του από 12-12-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 717/Δ/1985) και ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα ως εξής:

 

α. Οικόπεδα που προορίζονται για κτίρια κατοικίας και είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β. Οικόπεδα που προορίζονται για κτίρια γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, διοίκηση, τράπεζες και είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

γ. Οικόπεδα που προορίζονται για τις λοιπές χρήσεις και είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

3. Επίσης θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα που προκύπτουν ή δημιουργούνται από την οριστική πράξη εφαρμογής και έχουν τις ως άνω κατά παρέκκλιση αρτιότητες.

 

4. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης:

 

για τα οικόπεδα που προορίζονται για βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες για κτίρια στάθμευσης και πρακτορεία μεταφορών 50% της επιφανείας τους,
για τις λοιπές χρήσεις: 40% της επιφανείας τους.

 

6. α. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

β. Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχείο Α εμβαδού μικρότερου των 1000 m2: συντελεστής δόμησης: 0,4 και εμβαδού από 1.000 έως 2.000 m2: συντελεστής δόμησης: 0,5.

γ. Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 2.000 m2: συντελεστής δόμησης: 0,6.

δ. Για τη μεταφορά συντελεστού δόμησης των βαρυνομένων (ρυμοτομούμενων) ακινήτων ο συντελεστής δόμησης των προηγουμένων β και γ λογίζεται ως 0,8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του από 21-06-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 742/Δ/1996).

 

7. Στους χώρους κοινωφελών εγκαταστάσεων όπως αυτοί φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 οι όροι δόμησης καθορίζονται με υπουργική απόφαση κάθε φορά μετά από εισήγηση του Οργανισμού Αθήνας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με προμελέτη που υποβάλλεται από τον αντίστοιχο φορέα και με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό κάλυψης δεν θα υπερβαίνει το 40% και ο συντελεστής δόμησης τα 0,8.

 

Σε περίπτωση που σε γήπεδο κοινωφελούς εγκατάστασης υπάρχουν νόμιμα κτίσματα που υπερβαίνουν τον πιο πάνω αναφερόμενο μέγιστο συντελεστή 0,8 και μέγιστη κάλυψη 40% αυτά επιτρέπεται να επισκευάζονται και εκσυγχρονίζονται, χωρίς έκδοση αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης.

 

8. Καθορίζεται όριο ακαλύπτων χώρων, όπως φαίνεται με μπλε γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

9. Καθορίζεται κόκκινο περίγραμμα εντός του οποίου ανεγείρονται τα κτίρια, όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

10. Επιβάλλεται η υποχρεωτική φύτευση των οικοπέδων:

 

- Τα ποσοστά του εμβαδού των οικοπέδων που υποχρεωτικά πρέπει να φυτεύεται ορίζεται ανάλογα με το ποσοστό κάλυψής τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ποσοστό κάλυψης οικοπέδων

Ποσοστό εμβαδού οικοπέδων για φύτευση

μέχρι 40%

30%

μέχρι 50%

20%

 

Η υποχρεωτική φύτευση με υψηλό πράσινο (δέντρα) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989), όπως τροποποιήθηκε με την 49977/3068/1989 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 535/Β/1989).

 

Επιτρέπεται η δημιουργία διόδου για τη διέλευση οχημάτων μέσα από κοινόχρηστο πράσινο στις περιπτώσεις των οικοπέδων που έχουν προσπέλαση προς οδό μόνο μέσω κοινοχρήστου πρασίνου.

 

Τα εν λόγω οικόπεδα επιτρέπεται να έχουν μία είσοδο - έξοδο ανά 50 m πρόσοψης πλάτους 4 m. Η απόσταση των 50 m τηρείται μεταξύ των αξόνων των δύο εισόδων - εξόδων.

 

Η θέση των εισόδων - εξόδων καθορίζεται από το πολεοδομικό γραφείο της περιοχής οίκοθεν ή ύστερα από πρόταση των ιδιοκτητών των οικοπέδων.

 

Σε περίπτωση καθορισμού των εισόδων - εξόδων από την υπηρεσία οίκοθεν, η σχετική πρόταση του πολεοδομικού γραφείου κοινοποιείται στους ιδιοκτήτες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας σε ένα τουλάχιστον από τους ιδιοκτήτες), οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε 15 ημέρες. Την ίδια ένσταση μπορούν να υποβάλλουν και οι ιδιοκτήτες των οποίων η πρόταση δεν έγινε δεκτή από το πολεοδομικό γραφείο. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η διεύθυνση Ειδικών Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Η περιοχή του Ελαιώνα, όπως καθορίζεται με το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπάγεται ως προς την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στις Ζώνες Α και Β που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα 230/1993 (ΦΕΚ 94/Α/1993), με τους εξής ειδικότερους περιορισμούς:

 

α. Ο αριθμός των προς εξαγορά θέσεων να μην υπερβαίνει το 20% των απαιτουμένων, το δε υπόλοιπο 80% να εξασφαλίζεται στο αυτό ή σε άλλο ακίνητο σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 200 m, μετρούμενη σε νοητή ευθεία γραμμή μεταξύ των πλησιέστερων σημείων των δύο ακινήτων.

 

β. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια να ισχύει η υποχρέωση εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης όπως ακριβώς και στα νέα κτίρια.

 

12. Σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενα κτίρια, λόγω μεταφοράς ή αγοράς συντελεστή δόμησης το σύνολο του κτιρίου και της προσθήκης πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Επιτρέπονται οι επισκευές και η πλήρη αναδιαμόρφωση (εσωτερική και εξωτερική) σε υφιστάμενα κτίρια που έχουν ανεγερθεί νομίμως, έστω και αν υπερβαίνουν σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια το ποσοστό κάλυψης ή το συντελεστή δόμησης που καθορίζονται με το παρόν προεδρικό διάταγμα.

 

13. Στα κτίρια ή τμήμα τους που εμπίπτουν μέσα σε προκήπια:

 

α. Επιτρέπεται η ανακαίνιση των όψεων με σκοπό τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισής τους.

β. Επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του από 21-06-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 742/Δ/1996).

 

14. Η περίφραξη των οικοπέδων που βρίσκονται κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισού, όπου το προκήπιο έχει πλάτος 12 m τουλάχιστον, τοποθετείται 3 m εσώτερα της ρυμοτομικής γραμμής.

 

15. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

16. Σε οικόπεδο μεγαλύτερο των 6 στρεμμάτων σε περίπτωση που κατασκευάζεται ενιαίο κτίριο επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου σε τμήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του από 11-04-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 363/Δ/2002).

 

17. Σε ολόκληρη την περιοχή του Ελαιώνα η φύτευση με δένδρα των τμημάτων των προκηπίων, που δεν καλύπτονται από κτίρια ή εγκαταστάσεις, σε όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται στις περιοχές στις οποίες εγκρίνεται ή αναθεωρείται το σχέδιο με το παρόν διάταγμα, πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 6 μήνες μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, άλλως η φύτευση θα γίνει από το δήμο ή άλλο ειδικό φορέα και η δαπάνη θα καταλογιστεί στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.