Προεδρικό διάταγμα 228/04

ΠΔ 228/2004: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 84/2001 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΦΕΚ 70/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 228/2004: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 84/2001 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΦΕΚ 70/Α/2001), (ΦΕΚ 212/Α/2004), 05-11-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α' του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την με αριθμό Υ1/10-03-2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) Απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία μεταξύ άλλων μεταβλήθηκε ο τίτλος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 1 εδάφιο β').

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Την με αριθμόν 185/2004 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Άρθρο 2: Ιατρικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Άρθρο 3: Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας - Ειδικές Απαγορεύσεις

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 02-11-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.