Προεδρικό διάταγμα 22/10/14b

ΠΔ 22-10-2014: Καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων κάτω από το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 150 (ΚΦ) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Ιωνίας (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-10-2014: Καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων κάτω από το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 150 (ΚΦ) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Ιωνίας (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/2014), 04-11-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 324 και 325 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014).

 

4. Την υπ' αριθμόν 103221/11/2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο κατασκευή και λειτουργία υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων επί της οδού Διονυσίου Σολωμού στο οικοδομικό τετράγωνο 150 του Δήμου Νέας Ιωνίας του νομού Αττικής.

 

5. Τα υπ' αριθμούς 1816/2012 και 1145/2013 έγγραφα του Οργανισμού Αθήνας.

 

6. Το υπ' αριθμόν ΔΜΕΟ/4373/στ/1375/Φ915/11/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας - Τμήμα στο Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 

7. Το υπ' αριθμόν 513/2012 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

8. Το υπ' αριθμόν 33350/3098/2013 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 28/2012 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

10. Την 130/2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Την 232/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-10-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.