Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 325

Άρθρο 325: Όροι δημιουργίας ειδικών έργων και εγκαταστάσεων σε Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 παράγραφοι 11 και 12 του νόμου 960/1979, άρθρο 97 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990, άρθρα 9 παράγραφοι 1 έως και 4 πρώτο εδάφιο και 10 παράγραφος 2 του νόμου 2052/1992)

 

1. Με τα προεδρικά διατάγματα, που αναφέρονται στο άρθρο 185 και στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να καθορίζονται ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός των θέσεων στάθμευσης, αρτιότητες οικοπέδων, Χρήσεις γης και λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης για τη δημιουργία των ειδικών έργων και εγκαταστάσεων του άρθρου 185 ως και των υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και των υπόγειων διαβάσεων με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτησή τους υπέργειες εγκαταστάσεις του προηγούμενου άρθρου.

 

2. α) Τα ειδικά έργα και εγκαταστάσεις του άρθρου 185 μπορεί να υπαχθούν στο σύστημα (καθεστώς) της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με τη δημιουργία χωριστής κυριότητας σε διακεκριμένα τμήματα (ορόφους κ.λ.π.) ή σε περισσότερα αυτοτελή κτίρια σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, το νόμο 3741/1929 και το νομοθετικό διάταγμα 1024/1971.

 

β) Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και οι υπόγειες διαβάσεις με τις απαιτούμενες για την εξυπηρέτησή τους υπέργειες εγκαταστάσεις του προηγούμενου άρθρου μπορεί επίσης να υπαχθούν στο σύστημα (καθεστώς) οριζόντιας ιδιοκτησίας, με τη δημιουργία χωριστής κυριότητας σε κάθε θέση στάθμευσης ή σε άλλους χώρους χρήσης ή σε διακεκριμένα τμήματα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, του νόμου 3741/1929 και του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971. Ο κύριος κάθε τέτοιας οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι αυτοδικαίως συγκύριος εξ αδιαιρέτου κατ' ανάλογη μερίδα πάνω στα μέρη των υπόγειων αυτών κατασκευών τα οποία χρησιμεύουν στην κοινή και των λοιπών κυρίων χρήση, όπως είναι το υπόγειο έδαφος πάνω στο οποίο θα γίνουν οι κατασκευές αυτές, τα θεμέλια, πρωτότοιχοι, κοινές υπόγειες ή υπέργειες εγκαταστάσεις και λοιπά. Η συγκυριότητα επί του πιο πάνω υπόγειου εδάφους και των λοιπών κοινόχρηστων κοινόκτητων μερών δεν εκτείνεται στον επίγειο χώρο πάνω από τις υπόγειες αυτές κατασκευές, που Θα αποδοθεί στην κοινή χρήση ή στην εξυπηρέτηση του αντίστοιχου σκοπού κοινής ωφέλειας, εκτός από τις υπέργειες εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παραπάνω υπόγειων κατασκευών.

 

γ) Η υπαγωγή των ανωτέρω ειδικών έργων και εγκαταστάσεων ή υπόγειων κατασκευών στο σύστημα (καθεστώς) της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και ο κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη, που μεταγράφεται στα βιβλία του αρμόδιου γραφείου μεταγραφών. Η πράξη αυτή καταρτίζεται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας που ενεργούν επ' ονόματί τους ή επ' ονόματι και για λογαριασμό του κυρίου του ειδικού έργου και εγκαταστάσεως ή του αντίστοιχου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Σε περίπτωση όμως, που ο κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος δεν έχει περιέλθει στην κατοχή, διοίκηση και εκμετάλλευση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου, η παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη καταρτίζεται από τον κύριο του χώρου.

 

3. Η εκτέλεση των παραπάνω ειδικών έργων, υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων, των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων, καθώς και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων δημόσιων έργων με μερική ή ολική χρηματοδότηση τρίτων, όπως ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου ανατίθεται και σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις ή σε όμιλο επιχειρήσεων, που για τη μελέτη και κατασκευή των έργων αυτών έχει εξασφαλίσει τη σύμπραξη ή τη συμμετοχή γραφείου μελετών και εργοληπτικής επιχείρησης ανάλογων προσόντων. Η εκτέλεση των πιο πάνω έργων μπορεί να γίνει με ένα από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα συστήματα δημοπράτησης ή με συνδυασμό δύο ή περισσότερων από αυτά.

 

α) Εάν τα έργα αυτά δημοπρατηθούν κατά το σύστημα της αντιπαροχής, ο ανάδοχος λαμβάνει ως εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου, για την τυχόν μελέτη και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις, που καθορίζονται με τη διακήρυξη. με δαπάνες του ορισμένες συσταθείσες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με τα αντίστοιχα σε αυτές ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί των κοινόχρηστων και κοινόκτητων μερών των πιο πάνω ειδικών έργων ή υπόγειων κατασκευών ή άλλων κατασκευών οι οποίες είναι κληρονομητές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε τρίτους.

 

β) Εάν τα έργα αυτά δημοπρατηθούν κατά το σύστημα της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, ο ανάδοχος λαμβάνει ως εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου, για την τυχόν μελέτη και για τυχόν άλλες υποχρεώσεις, που καθορίζονται με τη διακήρυξη, με δαπάνες του είτε την παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο είτε την παραχώρηση της χρήσης και κάρπωσης ή την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ή την παραχώρηση μόνο της χρήσης ορισμένων συσταθεισών οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών με τα αντίστοιχα σε αυτές ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων των πιο πάνω ειδικών έργων ή υπόγειων κατασκευών για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 99 χρόνια είτε οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα. που καθορίζεται στα σχετικά συμβατικά τεύχη. Τα παραχωρούμενα στον ανάδοχο δικαιώματα επί των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών είναι κληρονομητά και ελεύθερα μεταβιβάσιμα σε τρίτους για το εκάστοτε υπόλοιπο του χρόνου που απομένει και διέπονται αποκλειστικά από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εκτός από εκείνες που αποκλείουν τη μεταβίβασή τους σε τρίτους ή περιορίζουν το χρόνο διάρκειάς τους.

 

γ) Η μεταβίβαση των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση των πιο πάνω δικαιωμάτων επ' αυτών γίνεται στον ανάδοχο από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας επ' ονόματι και για λογαριασμό του κυρίου του ειδικού έργου ή του αντίστοιχου κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Στην περίπτωση, όμως. που ο κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος δεν έχει περιέλθει στην κατοχή, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή του Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου, οι παραπάνω μεταβιβάσεις ή παραχωρήσεις γίνονται από τον κύριο του χώρου.

 

δ) Οι μεταβιβάσεις των οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση των πιο πάνω δικαιωμάτων επ' αυτών στον ανάδοχο, καθώς και οι σχετικές με αυτές Συμβάσεις (συμβολαιογραφικές και μη) απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από οποιοδήποτε άλλο φόρο, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας. Η αμοιβή και τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων για την κατάρτιση του εργολαβικού συμβολαίου και προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ή παραχώρησης άλλων δικαιωμάτων επί των παραπάνω οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς και για την κατάρτιση και μεταγραφή των συμβολαίων μεταβίβασης των οριζόντιων αυτών ιδιοκτησιών ή παραχώρησης δικαιωμάτων επ' αυτών στον ανάδοχο περιορίζεται στα όρια, που ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α/1961).

 

ε) Ο εργοδότης ή κύριος του έργου μπορεί να συμμετάσχει στη δαπάνη των παραπάνω έργων με τη χρηματοδότηση εκτέλεσης ορισμένων εργασιών τους, που ορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη.

 

4. Η εκτέλεση των πιο πάνω κατασκευών, με το σύστημα της αντιπαροχής ή της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, καθώς και με χρηματοδότηση τρίτων κατά ποσοστό πάνω από 50% διέπεται από τη νομοθεσία περί δημόσιων έργων με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των παραγράφων 4 και επόμενες του άρθρου 9 του νόμου 2052/1992.

 

5. Τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση των παραπάνω ειδικών έργων περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας για την εκπλήρωση των σκοπών τους, εφόσον τα έργα αυτά κατασκευάζονται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Επίσης, τα καθαρά έσοδα, μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης, από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση σταθμών αυτοκινήτων, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων σε οικόπεδα του ελληνικού Δημοσίου ή κάτω από τους χώρους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, περιέρχονται από την 05-06-1992 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 2052/1992) στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Τα έσοδα αυτά, όπως και οποιαδήποτε άλλα έσοδα του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, μέχρις ότου διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του, είναι δυνατό, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

6. Ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι διάθεσης των κατά την προηγούμενη παράγραφο εσόδων και κάθε συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.