Προεδρικό διάταγμα 22/1/80

ΠΔ 22-01-1980: Περί τροποποιήσεως του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νήσων Μυκόνου - Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-01-1980: Περί τροποποιήσεως του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νήσων Μυκόνου - Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων), (ΦΕΚ 88/Δ/1980), 08-02-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2) και 85Α αυτού,

 

β) της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977), και

 

γ) του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

2. Την υπ' αριθμόν Ε23945/4927/20-06-1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί εξαίρεσης της αρμοδιότητας του Νομάρχη για τις περιπτώσεις έγκρισης, επέκτασης ή τροποποίησης σχεδίων πόλεων και κωμών σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 121/Δ/1968).

 

3. Την υπ' αριθμό ΕΔ2Α/20/04/ΦΘ211/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 αποφάσεως περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1978).

 

4. Την από 04-04-1979 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 949/1979 και 1355/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νήσων Μυκόνου - Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων) (ΦΕΚ 336/Δ/1976) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2)α) Ελάχιστον πρόσωπον: 18 m.

Ελάχιστο βάθος: 30 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 700 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα ευρισκόμενα εις οποιοδήποτε τμήμα των τομέων Β και Γ, με τις διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχαν κατά την 02-07-1968, ημέραν δημοσιεύσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών, δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

γ) Ωσαύτως κατά παρέκκλιση από των προηγουμένων εδαφίων α' και β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την 23-10-1976, ημέρα δημοσιεύσεως του ως άνω από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος, δεν είχαν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, πλην όμως ταύτα είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπον: 12 m.

Ελάχιστο βάθος: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

δ) Εάν το οικόπεδον ευρίσκεται μεταξύ δύο τομέων θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο εφ' όσον έχει εις το σύνολόν του όρια αρτιότητας και διαστάσεων τα οριζόμενα δια τους τομείς εις τους οποίους εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα αυτού.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται δι' έκαστον τμήμα του οικοπέδου οι όροι δομήσεως του τομέως εις τον οποίον εμπίπτει.}

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 22-01-1980

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.