Προεδρικό διάταγμα 23/1/18

ΠΔ 23-01-2018: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-01-2018: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, (ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/2018), 08-02-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

6. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ03/15496/11692/1275/522/06-02-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 7752/2014 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ Ακαδημίας Πλάτωνος (ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/2014).

 

8. Το υπ' αριθμόν 43912/29-09-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής -Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

9. Το υπ' αριθμόν 7555/18-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 1102/03-03-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων.

 

11. Το υπ' αριθμόν 130732/10518/19-04-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 22655/10-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

13. Την συνεδρία 25/05-07-2016 απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

 

14. Την 215376/129185/8805/2511/08-07-2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Έγκριση τροποποίησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους στα οικοδομικά τετράγωνα 124, 126, 127 και 128 της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ 6ΡΣΨ4653Π4-060).

 

15. Τις υπ' αριθμόν 38/2014, 27/2015 και 42/2016 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις 25/2015, 41/2016 και 111/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-01-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.