Προεδρικό διάταγμα 23/3/11d

ΠΔ 23-03-2011: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του πρώην δήμου Μηχανιώνας, νυν Θερμαϊκού (νομός Θεσσαλονίκης) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση του Μαντούκειου Γηροκομείου Μηχανιώνας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-03-2011: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του πρώην δήμου Μηχανιώνας, νυν Θερμαϊκού (νομός Θεσσαλονίκης) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση του Μαντούκειου Γηροκομείου Μηχανιώνας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/2011), 09-05-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 της περίπτωσης Δ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και των άρθρων 114 (παράγραφος 1), 154, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 2 και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ273/30-09-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

6. Τις υπ' αριθμόν 234/2005 και 223/2008 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μηχανιώνας.

 

7. Το υπ' αριθμόν 5326/06-12-2005 έγγραφο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

 

8. Το υπ' αριθμόν 16571/02-12-2005 έγγραφο της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 7006/28-12-2005 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 9280/03-10-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 34/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 222/2008, 18/2010, 194/2010 και 240/2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-03-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.