Προεδρικό διάταγμα 23/8/17

ΠΔ 23-08-2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Ράχη Κερασιάς του όρους Όρλιακα του Δήμου Γρεβενών (νομού Γρεβενών) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-08-2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Ράχη Κερασιάς του όρους Όρλιακα του Δήμου Γρεβενών (νομού Γρεβενών) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/2017), 06-09-2017.

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 27 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 27 (παράγραφος 1) και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 Προστασία δασών-δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως η διάταξη αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 42262/2016 απόφαση Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΤΡΣ) στην εκτός σχεδίου περιοχή Ράχη Κερασιάς του όρους Όρλιακα του Δήμου Γρεβενών για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

7. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 71022/2930/20-03-2012 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα και συνοδά έργα (οδός πρόσβασης), στη Δημοτική Ενότητα Θ. Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών, στο νομό Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 165415/22-01-2013 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντικός Προέλεγχος του σχεδίου Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο του Εκπαιδευτικού Κέντρου - Αστεροσκοπείου - Όρλιακα στο νομό Γρεβενών.

 

9. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 94424/6251/25-09-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών νομού Γρεβενών.

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 18163/1343/11-04-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1438/04-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1264/02-04.-2012 έγγραφο της Α' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

13. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 975/23-08-2012 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και το 616/30-04-2012 έγγραφο της 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

14. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 264/25-04-2012 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών.

 

15. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 394/17-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Γρεβενών.

 

16. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 66963/06-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα (περιοχή Ράχη Κερασιάς) Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

17. Τα υπ' αριθμόν 3/21-01-2014 και 4/22-01-2014 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α'.

 

18. Τα υπ' αριθμόν 755/02-11-2012 και 45/08-03-2016 έγγραφα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου - Πίνδου.

 

19. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3849/06-08-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

20. Τις υπ' αριθμόν 592/2011, 129/2012 και 239/2015 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

 

21. Τις υπ' αριθμόν 1/3Π συνεδρία/16-04-2013 και θέμα μόνον/4η συνεδρία/17-07-2015 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 33/17-07-2015) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

23. Τις 283/2014 και 139/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-08-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.