Προεδρικό διάταγμα 24/4/17

ΠΔ 24-04-2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκτός ορίων οικισμού εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βαρθολομιού και εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου νομού Ηλείας έκταση στη θέση Αγά Λιβάδι Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-04-2017: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκτός ορίων οικισμού εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βαρθολομιού και εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου νομού Ηλείας έκταση στη θέση Αγά Λιβάδι Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/2017), 11-05-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με τη παράγραφος 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

5. Το από 13-03-2008 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την ανέγερση διδακτηρίου του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Βαρθολομιού της Επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 6 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

6. Το 27541/19-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου στην Περιοχή Αγά Λιβάδι Βαρθολομιού, Δήμου Πηνειού στα πλαίσια Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου.

 

7. Τις 6427/04-11-2008 και 798/37/04-01-2012 πράξεις χαρακτηρισμού και τα 835/11-02-2009 και 45132/1788/23-05-2012 έγγραφα του Δασαρχείου Αμαλιάδας.

 

8. To 6486/08-11-2011 έγγραφο της Ζ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και 5437/16-10-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

9. Το 5290/20-12-2011 έγγραφο της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

10. Το ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ07-ε/7107/18-11-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και το ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/ Φ07-ε/3942/03-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Νότιου Ιονίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

11. Την 76/4862/13-02-2015 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος Ιονίου Περιβαλλοντικός προέλεγχος για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου) στη θέση Αγά Λιβάδι Δημοτικής Ενότητας Βαρθολομιού στο Δήμο Πηνειού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

 

12. Το 65/13-09-2012 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

 

13. Το 215332/3694/28-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

14. Τις 284/2012, 353/2012, 214/2015 και 246/2015 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού.

 

15. Την 1/2016 (θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Την 39/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-04-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.