Προεδρικό διάταγμα 25/10/17

ΠΔ 25-10-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρεθύμνης (νομού Ρεθύμνου) στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κεφαλογιάννηδων - Λουκάκη - Πρεβελάκη-Ηγούμενου Γαβριήλ και καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-10-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρεθύμνης (νομού Ρεθύμνου) στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κεφαλογιάννηδων - Λουκάκη - Πρεβελάκη-Ηγούμενου Γαβριήλ και καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/2017), 23-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 όπως ισχύει, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 (παράγραφος 25) του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2015).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Το υπ' αριθμόν 41578/548/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

5. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2678/16-05-2013 έγγραφο της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

6. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 16965/03-04-2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ποσοστό κάλυψης στο χώρο ανέγερσης Μουσείου στην περιοχή Σοχώρα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρεθύμνης (νομού Ρεθύμνου) (ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/2017)

 

7. Την 191/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης.

 

8. Το υπ' αριθμόν 8/2014 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 57/συνεδρία 6η/22-07-2016 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ/ΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/8937/5079/337/128/14-01-2015 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 86/19-12-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης - Τμήμα Β'.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 198/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.