Προεδρικό διάταγμα 25/5/20b

ΠΔ 25-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων, του Δήμου Σαλαμίνας (νομού Αττικής), έγκριση οδού και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων, του Δήμου Σαλαμίνας (νομού Αττικής), έγκριση οδού και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 321/Δ/2020), 15-06-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4)α του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση του νόμου 1577/1985 (ΓΟΚ) και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

6. Τη με αριθμό 58048/2378/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 572/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 33810/6890/1997 απόφαση (ΦΕΚ 1105/Δ/1997).

 

7. Τις με αριθμό 205/2012 και 134/2016 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.

 

8. Τις με αριθμό 5/συνεδρία 4/28-07-2014 και 5/συνεδρία 7/11-10-2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 75/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-05-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.