Προεδρικό διάταγμα 26/11/13b

ΠΔ 26-11-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας του Στεγαστικού Συνεταιρισμού Καταναλωτών Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Ξανθουλιανά της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων (νομού Χανίων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-11-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας του Στεγαστικού Συνεταιρισμού Καταναλωτών Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Ξανθουλιανά της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων (νομού Χανίων), (ΦΕΚ 438/ΑΑΠ/2013), 05-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11, 12, 14, 15 και 19 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Υ157/2012 (ΦΕΚ 2312/Β/2012) και Υ331/2013 (ΦΕΚ 1717/Β/2013) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 195950/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εθνικής Άμυνας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου Δημιουργία οικισμού αμιγούς κατοικίας (ιδιωτική πολεοδόμηση) σε έκταση επιφάνειας 104,2 στρεμμάτων περίπου ιδιοκτησίας του Στεγαστικού Συνεταιρισμού Καταναλωτών Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Ξανθουλιανά Δημοτικού Διαμερίσματος Στερνών και Αρωνίου, Δήμου Ακρωτηρίου νομού Χανίων (ΑΔΑ: 4ΑΛΕΟ-Η.

 

8. Την υπ' αριθμόν 32063/2006 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Χανίων (ΦΕΚ 42/ΑΑΠ/2006).

 

9. Το υπ' αριθμόν 81904/172/2000 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γνωμοδότηση για την Γεωλογική Καταλληλότητα οικοπεδικής έκτασης 105 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησία Στεγαστικού Συνεταιρισμού Καταναλωτών Χανίων, νομού Κρήτης, στη θέση Ξανθουλιανά Κοινοτήτων Στερνών και Αρωνίου, περιοχής Ακρωτηρίου κ.λ.π.

 

10. Τα υπ' αριθμούς 2276/1995 και 4366/2004 έγγραφα της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 4235/2004 έγγραφο της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1126/2004 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 1489/2007 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

 

14. Η υπ' αριθμόν 3957/Π.Ε./1998 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

 

15. Τα υπ' αριθμούς 74/1992 και με αριθμό Φακέλλου 114.2/2921/2007 και αριθμό Σχεδίου 04/2007 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικήσεως του Τμήματος Ασφαλείας του Ναυστάθμου Κρήτης.

 

16. Τα υπ' αριθμούς Σ. 1380/1992 (Ψ557.1/ΑΔ/3598) και Σ.878/2007 (Φ.557.1/ΑΔ.2849) έγγραφα της Διεύθυνσης Υποστήριξης του Τμήματος Εγκαταστάσεων της 115ης Πτέρυγας Μάχης.

 

17. Το υπ' αριθμόν 9/205/2007 έγγραφο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

18. Το υπ' αριθμόν ΑΡ.ΗΜ/ΠΧ/Φ.485/50151/2007 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

19. Το υπ' αριθμόν 49/2007 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ακρωτηρίου.

 

20. Το υπ' αριθμόν 3987/2007 έγγραφο του Δήμου Ακρωτηρίου.

 

21. Το υπ' αριθμόν 15120/06/2007 έγγραφο του Τμήματος Μελετών - Τοπογραφικού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

22. Το υπ' αριθμόν 42576/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

23. Το υπ' αριθμόν 1511/2011 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

24. Το υπ' αριθμόν 130445/2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Γνωμοδότηση για τη Χορήγηση Βεβαίωσης κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την οικιστική αξιοποίηση (ιδιωτική πολεοδόμηση) έκτασης 104,2 στρεμμάτων περίπου ιδιοκτησίας του Στεγαστικού Συνεταιρισμού Καταναλωτών Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Ξανθουλιανά Δημοτικού Διαμερίσματος Στερνών και Αρωνίου, Δήμου Ακρωτηρίου νομού Χανίων για την εξυπηρέτηση χρήσεων Α' κατοικίας.

 

25. Το υπ' αριθμόν 46321/2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί επαναχορηγήσεως της βεβαιώσεως της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 σε αντικατάσταση της 33957/2008 βεβαιώσεως.

 

26. Την υπ' αριθμόν 798/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.

 

27. Την υπ' αριθμόν 135/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος,

 

28. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

29. Την υπ' αριθμόν 304/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-11-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.