Προεδρικό διάταγμα 26/11/13c

ΠΔ 26-11-2013: Τροποποίηση του από 25-08-1993 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 4 (Άγιος Παντελεήμων) και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 3Α και 3Β (Παραλία Προαστείου) και 5 (Κέντρο αρκτικού τομέα από Έλος Αγυιάς) του δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας) (ΦΕΚ 1181/Δ/1993)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-11-2013: Τροποποίηση του από 25-08-1993 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 4 (Άγιος Παντελεήμων) και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 3Α και 3Β (Παραλία Προαστείου) και 5 (Κέντρο αρκτικού τομέα από Έλος Αγυιάς) του δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας) (ΦΕΚ 1181/Δ/1993), (ΦΕΚ 439/ΑΑΠ/2013), 05-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4, και 5), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 15 και 19 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Υ157/2012 (ΦΕΚ 2312/Β/2012) και Υ331/2013 (ΦΕΚ 1717/Β/2013) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

 

5. Την υπ' αριθμόν 59433/2550/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πατρών (δήμου Πατρέων), Αγίου Γεωργίου Ρίου (κοινότητα Αγίου Γεωργίου), Παραλίας (κοινότητα Παραλίας), Δεμενίκων (κοινότητα Σαραβαλίων) νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 1061/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 23146/5040/1998 (ΦΕΚ 711/Δ/1998) και 33704/2005 (ΦΕΚ 922/Δ/2005) αποφάσεις του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αντίστοιχα.

 

6. Την υπ' αριθμόν 75126/4244/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 4 (Άγιος Παντελεήμων) και των πολεοδομικών ενοτήτων 3Α και 3Β (Παραλία Προαστείου) και 5 (Κέντρο αρκτικού τομέα από Έλος Αγυιάς) του δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας), όπως τροποποιήθηκε με την 7493/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 980/2006 και 101/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πατρέων.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 31/2008, 92/2010, 144/2010 και 142/2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 294/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-11-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.