Προεδρικό διάταγμα 26/8/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το εδάφιον ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου μόνου του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 133/Δ/1977), προστίθεται το εδάφιον στ:

 

{στ. Περί κατοικιών, εφ' όσον πρόκειται περί οικισμών πληθυσμού κάτω των 2000 κατοίκων και ανεγερθησόμενα κτίρια απέχουν των τελευταίων ορίων εγκεκριμένου σχεδίου, ή των ορίων οικισμού έτους 1923, τουλάχιστον 200 m. }

 

2. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 231/Α/1928) ως οι παράγραφοι αυτές αντικαταστάθηκαν δια του άρθρου μόνου του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1977), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Οι κατά την παράγραφο α του προηγουμένου άρθρου 1 οικοδομικές εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον εφ' όσον η επιφάνεια του γηπέδου εφ' ου πρόκειται να γίνουν είναι τουλάχιστον: Δια τις περιπτώσεις α, β, γ, ε, στ 4000 m2 και δια τη περίπτωση δ' 8000 m2.

 

2. Μεταξύ των κτιρίων και των ορίων του εφ' ου ταύτα γηπέδου, δέον να τηρείται ελαχίστη απόστασις 15 m δια τις περιπτώσεις α, β, δ, ε, στ και 7 m δια την περίπτωση γ.

 

3. Ως ποσοστόν καλύψεως των γηπέδων καθορίζεται: Δια τις περιπτώσεις α, γ και ε εις είκοσι επί τοις εκατό (20%), δια τις περιπτώσεις β και δ εις δέκα επί τοις εκατό (10%) και δια την περίπτωσης στ εις πέντε επί τοις εκατό (5%) της επιφανείας αυτών.}

 

3. Εις το τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως αυτή προστέθηκε δια του άρθρου μόνου του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1977) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ειδικώς δια την περίπτωση στ η συνολική επιφάνεια της οικοδομής (άθροισμα επιφανειών των ορόφων) δεν δύναται να υπερβεί τα 200 m2.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.