Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά την παράγραφο α του προηγουμένου άρθρου 1 οικοδομικές εγκαταστάσεις επιτρέπονται μόνον εφ' όσον η επιφάνεια του γηπέδου εφ' ου πρόκειται να γίνουν είναι τουλάχιστον: Δια τις περιπτώσεις α, β, γ, ε, στ 4000 m2 και δια τη περίπτωση δ' 8000 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 26-08-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 285/Δ/1977).

 

2. Μεταξύ των κτιρίων και των ορίων του εφ' ου ταύτα γηπέδου, δέον να τηρείται ελαχίστη απόστασις 15 m δια τις περιπτώσεις α, β, δ, ε, στ και 7 m δια την περίπτωση γ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 26-08-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 285/Δ/1977).

 

3. Ως ποσοστόν καλύψεως των γηπέδων καθορίζεται:

 

δια τις περιπτώσεις α, γ και ε εις 20%,
δια τις περιπτώσεις β και δ εις 10% και
δια την περίπτωση στ εις 5% της επιφανείας αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 26-08-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 285/Δ/1977).

 

4. α) Δια την ανέγερση αποθηκών, σταύλων και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων (βουστασίων, ορνιθοτροφείων κ.λ.π.) αναγκαίων δια την εξυπηρέτησιν της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, εντός της ζώνης αγροτικών οικισμών πληθυσμού κάτω των 4000 κατοίκων και εφ' όσον δεν απαιτείται εξ αυτής τούτης της βασικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων τούτων, η διατήρησις μείζονος χώρου περί αυτές, το γήπεδον δέον να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 2000 m2. Επιβάλλεται όπως τα ως άνω κτίρια απέχουν εκ των γειτονικών ορίων του γηπέδου τουλάχιστον 7 m, η δε υπό τούτων καταληφθησομένη επιφάνεια του γηπέδου δέον να μη υπερβαίνει τα 30% της όλης επιφανείας αυτού.

 

β) Κατ' εξαίρεση εκ του προηγουμένου εδαφίου εις την ζώνη ορεινών ή νησιωτικών αγροτικών οικισμών πληθυσμού κάτω των 1000 κατοίκων, δύναται δι' αιτιολογημένης αποφάσεως του οικείου Νομάρχου μετά γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Τμήματος Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, να επιτρέπεται η ανέγερσις των στο προηγούμενο εδάφιο α της παρούσης παραγράφου εγκαταστάσεων και υπό τους αυτούς όρους και περιορισμούς και εις γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 1000 m2.

 

5. Ως οικοδομικό σύστημα των γηπέδων απασών των περιπτώσεων ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

6. Συντελεστής δομήσεως των γηπέδων ορίζεται το διπλάσιο της επιτρεπόμενης καλύψεως.

 

Ειδικώς δια την περίπτωση στ η συνολική επιφάνεια της οικοδομής (άθροισμα επιφανειών των ορόφων) δεν δύναται να υπερβεί τα 200 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 26-08-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 285/Δ/1977).

 

7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις 2 και το μέγιστον ύψος αυτών μετρούμενο από του πέριξ της οικοδομής εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) επί εκάστης όψεως, ορίζεται εις 7 m, μη συμπεριλαμβανομένης της τυχόν στέγης.

 

Εάν το έδαφος είναι κεκλιμένο, ουδέν σημείον της οικοδομής δύναται να υπερβαίνει το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος και πάντως εις ουδέν κατακόρυφο επίπεδον, δύναται να εμφανίζονται περισσότερους των 2 ορόφων.

 

Επίσης, εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου δι' αναλληματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

Προκειμένου περί κοινωφελών κτιρίων εγκρινομένων κατά θέσιν δια προεδρικό διάταγμα συμφώνως προς το άρθρο 29 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923, δύνανται να καθορίζονται, δια των ως άνω διαταγμάτων ειδικοί όροι δομήσεως δια ταύτα κατά παρέκκλιση των ισχυόντων τοιούτων εις την περιοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 05-04-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.