Προεδρικό διάταγμα 5/4/77

ΠΔ 05-04-1977: Περί τροποποιήσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανέγερσης οικοδομών, ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-04-1977: Περί τροποποιήσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανέγερσης οικοδομών, ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 133/Δ/1977), 27-04-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11 και 14 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 32 και 125 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1149/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 277/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Τα άρθρα 1, 2 και 4 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών (ΦΕΚ 231/Α/1928) ως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενεστέρως, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 1.

 

1. Ανέγερσις οικοδομών ή οιωνδήποτε κτισμάτων εντός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. επιτρέπεται μόνον οσάκις πρόκειται:

 

α) Περί νοσοκομείων και θεραπευτηρίων εν γένει ων ως εκ του σκοπού των, επιβάλλεται η εκτός των πόλεων εγκατάστασις.

β) Περί ξενοδοχείων κατά τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή περί Λουτρικών Εγκαταστάσεων.

γ) Περί διδακτηρίων, ορφανοτροφείων, ασύλων και εν γένει κτιρίων προς εξυπηρέτησιν αναλόγων ευαγών σκοπών.

δ) Περί αποθηκών, υπόστεγων, φυλακίων και σταύλων αναγκαίων δια την εξυπηρέτησιν της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ως και των αναγκαίων εγκαταστάσεων διαμονής ανθρώπων (κατοικίες), αλλά μόνον εφ' όσον η επί τόπου διαμονή κρίνεται τεχνικώς και οικονομικώς επιβεβλημένη δια την λειτουργία των εγκαταστάσεων τούτων και εφ' όσον ο οικισμός εντός της ζώνης του οποίου ανεγείρονται έχει πληθυσμό κάτω των 5000 κατοίκων.

ε) Περί συγκροτημάτων κτιρίων αναγκαιούντων δια την στέγαση Ιεράς Αρχιεπισκοπής και εν γένει Εκκλησιαστικών Οργανισμών (Οργανισμός Διοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας κ.λ.π).

 

2. Διατάξεις που απαγορεύουν την ανέγερση των εν παράγραφο 1 του παρόντος κατασκευών εντός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. εξακολουθούν να ισχύουν.

 

3. Ανόρυξη φρεάτων και οι συναφείς αντλητικές εγκαταστάσεις και υδαταποθήκες επιτρέπονται εν πάση περιπτώσει εντός της κατά τα ανωτέρω περιοχής των ζωνών, ασχέτως διαστάσεων και εμβαδού γηπέδου, υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

 

α) Το ύψος των υδαταποθηκών, εφ' όσον κατασκευάζονται επί του εδάφους ή επί υποστηλωμάτων δέον να μη υπερβαίνει τα 2,50 m ή τα 11 m, αντιστοίχως, από της μέσης στάθμης του πέριξ εδάφους.

β) Τα ανεγερθησόμενα κτίσματα προς στέγαση των αντλητικών εγκαταστάσεων, δέον να έχουν τις απολύτως απαραιτήτους δια τον σκοπόν τούτον διαστάσεις και ύψος ουχί μεγαλύτερο των 2,50 m και εφ' όσον τα εν λόγω φρεάτια δεν εμπίπτουν εις τις απαγορευτικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας.

γ) Η όλη κατασκευή δέον να απέχει εκ των ορίων του γηπέδου τουλάχιστον 5 m.

 

Άρθρο 2.

 

1. Οι κατά την πρώτην παράγραφο του προηγουμένου άρθρου 1 οικοδομικές εγκαταστάσεις, επιτρέπονται μόνον εφ' όσον η επιφάνεια του γηπέδου εφ' ου πρόκειται να γίνουν είναι τουλάχιστον: Δια τις περιπτώσεις α', β', γ', ε' 4000 m2 και δια την περίπτωση δ' 8000 m2.

 

2. Μεταξύ των κτιρίων και των ορίων του εφ' ου ταύτα γηπέδου, δέον να τηρείται ελαχίστη απόστασις 15 m δια τις περιπτώσεις α', β', δ' και ε' και 7 m δια την περίπτωση γ'.

 

3. Ως ποσοστόν καλύψεως των γηπέδων καθορίζεται: Δια τις περιπτώσεις α', γ' και ε' σε 20% και δια τις περιπτώσεις β' και δ' σε 10%, της επιφανείας αυτών, επιτρεπομένης της διασποράς των κτισμάτων σε όλες τις περιπτώσεις.

 

4. α) Δια την ανέγερση αποθηκών, σταύλων και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων (βουστασίων, ορνιθοτροφείων κ.λ.π.) αναγκαίων δια την εξυπηρέτησιν της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, εντός της ζώνης αγροτικών οικισμών πληθυσμού κάτω των 4000 κατοίκων και εφ' όσον δεν απαιτείται εξ αυτής τούτης της βασικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων τούτων, η διατήρησις μείζονος χώρου περί αυτές, το γήπεδον δέον να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 2000 m2. Επιβάλλεται όπως τα ως άνω κτίρια απέχουν εκ των γειτονικών ορίων του γηπέδου τουλάχιστον 7 m, η δε υπό τούτων καταληφθησομένη επιφάνεια του γηπέδου δέον να μη υπερβαίνει τα 30% της όλης επιφανείας αυτού.

 

β) Κατ' εξαίρεση εκ του προηγουμένου εδαφίου εις την ζώνη ορεινών ή νησιωτικών αγροτικών οικισμών πληθυσμού κάτω των 1000 κατοίκων, δύναται δι' αιτιολογημένης αποφάσεως του οικείου Νομάρχου μετά γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Τμήματος Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, να επιτρέπεται η ανέγερσις των στο προηγούμενο εδάφιο α της παρούσης παραγράφου εγκαταστάσεων και υπό τους αυτούς όρους και περιορισμούς και εις γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 1000 m2.

 

5. Ως οικοδομικό σύστημα των γηπέδων απασών των περιπτώσεων ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

6. Συντελεστής δομήσεως των γηπέδων ορίζεται το διπλάσιο της επιτρεπόμενης καλύψεως.

 

7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις 2 και το μέγιστον ύψος αυτών μετρούμενο από του πέριξ της οικοδομής εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) επί εκάστης όψεως, ορίζεται εις 7 m, μη συμπεριλαμβανομένης της τυχόν στέγης.

 

Εάν το έδαφος είναι κεκλιμένο, ουδέν σημείον της οικοδομής δύναται να υπερβαίνει το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος και πάντως εις ουδέν κατακόρυφο επίπεδον, δύναται να εμφανίζονται περισσότερους των 2 ορόφων.

 

Επίσης, εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου δι' αναλληματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

Προκειμένου περί κοινωφελών κτιρίων εγκρινομένων κατά θέσιν δια προεδρικό διάταγμα συμφώνως προς το άρθρο 29 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923, δύνανται να καθορίζονται, δια των ως άνω Διαταγμάτων ειδικοί όροι δομήσεως δια ταύτα κατά παρέκκλιση των ισχυόντων τοιούτων εις την περιοχή.

 

Άρθρο 4

 

Η αρμόδια επί της εφαρμογής του σχεδίου Υπηρεσία υποχρεούται να απαιτεί παρά των ενδιαφερομένων προ της χορηγήσεως της σχετικής αδείας, αναλόγως των εν άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένων περιπτώσεων τα κάτωθι:

 

α) Προκειμένου περί της περίπτωσης α, έγκριση της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, παρεχομένων υπό την προϋπόθεση ότι τα σχέδια των κτιρίων έχουν σαφή και ειδική μορφήν, ήτις ως εκ του προορισμού των απαιτείται.

β) Προκειμένου περί της περίπτωσης β, έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εγκρίνοντος κατ' αρχήν την περί ης πρόκειται εγκατάσταση ως και την αρχιτεκτονική μελέτη αυτής.

γ) Προκειμένου περί της περίπτωσης γ έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Προκειμένου περί της περίπτωσης ο, έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, περιέχουσα και την βεβαίωση ότι οι αιτούμενες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητοι δια την εν γένει γεωργοκτηνοτροφική βιομηχανία και περιπτώσεως τυχούσης ότι είναι τεχνικώς ή και οικονομικώς αναγκαία η επί τόπου διαμονή της οικογενείας, δια την λειτουργία των εγκαταστάσεων τούτων, η διατήρησις μείζονος χώρου περί αυτές προκειμένου δια τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.

 

Εις περίπτωσιν εγκρίσεως κατά τα ανωτέρω αγροικίας η συνολική επιφάνεια αυτής δεν δύναται να υπερβαίνει τα 100 m2 διατασσόμενης εις ένα ή δύο ορόφους.

 

ε) Προκειμένου περί της περίπτωσης ε, έγκριση της αρμοδίας Εκκλησιαστικής Αρχής.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-08-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.