Προεδρικό διάταγμα 27/4/16b

ΠΔ 27-04-2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 37 περιοχής 75 Ακαδημία Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-04-2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 37 περιοχής 75 Ακαδημία Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 92/ΑΑΠ/2016), 26-05-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως το άρθρο 154 τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 (παράγραφος 3) του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του άρθρου 30 με το άρθρο 49 παράγραφος 10 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και του άρθρου 31 με την παράγραφο 1)β του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και με τις παράγραφος 11 και 12 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 2, 4 και 6 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

7. Το από 08-05-2009 πρακτικό καταλληλότητας της Επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 513/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 (παράγραφος 6) του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

8. Το υπ' αριθμόν Φ5/1/8393/2010 έγγραφο της Γ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 777/2004, 2010/2009, 464/2011 και 151/2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 2/πρακτικό 5/28-05-2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

11. Την υπ' αριθμόν 45/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.