Προεδρικό διάταγμα 27/4/18b

ΠΔ 27-04-2018: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 14 Πανόραμα της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-04-2018: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 14 Πανόραμα της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/2018), 22-05-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4, 5, και 6), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 45 (παράγραφοι 3, 4), 46, 154, 160 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), τις διατάξεις του άρθρου 238 του νόμου 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 2476/5701/1999 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 800/Δ/1999).

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 47436/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 14 Πανόραμα της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής).

 

8. Το υπ' αριθμόν 36624/11-10-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Τα υπ' αριθμόν 4006/02-06-2006, 3606/27-11-2006 και 7489/18-01-2010 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, αντίστοιχα.

 

10. Τα υπ' αριθμόν 3697/03-11-1998 και 1464/12-05-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

11. Το υπ' αριθμόν 144246/4057/28-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

 

12. Την υπ' αριθμόν 5365/23-07-1998 πράξη χαρακτηρισμού και το υπ' αριθμόν 1878/30280/13-04-2016 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 166/2007, 306/2007, 112/2008, 125/2008, 258/2008, 427/2008, 310/2012 και 315/2016 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς.

 

14. Το υπ' αριθμόν 37364/24-12-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς.

 

15. Την υπ' αριθμόν 165/συνεδρία 27η/22-12-2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τις υπ' αριθμόν 27/συνεδρία 5η/06-03-2013 και 88/συνεδρία 7η/07-12-2016 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. Τα υπ' αριθμόν 30/15-04-2013 και 35/13-12-2016 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 41/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-04-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.