Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Εισφορά σε χρήμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 21 παράγραφος 6 και άρθρο 62 παράγραφος 2 εδάφια 8ο έως και 12ο του νόμου 947/1979, άρθρο 10 του νόμου 1221/1981, άρθρο 9 παράγραφος 10 του νόμου 1337/1983, άρθρο 12 παράγραφος 4 του νόμου 1647/1986, άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 1772/1988, άρθρο 19 παράγραφος 2 εδάφιο β' του νόμου 1849/1989, άρθρο 98 παράγραφος 5 του νόμου 1892/1990, άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 του νόμου 2052/1992)

 

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε περιοχές ένταξης και επέκτασης κατά το άρθρο 37 και διατηρούνται ή διαμορφώνονται σε νέα ακίνητα συμμετέχουν με καταβολή χρηματικής εισφοράς στην αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων. Δεν υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικής εισφοράς οι δημόσιοι και δημοτικοί φορείς και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν με δαπάνες τους τα βασικά κοινόχρηστα πολεοδομικά έργα σε περιοχές εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων τους.

 

2. Η εισφορά ορίζεται για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε ζώνες πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες ή αδόμητες με τον ακόλουθο τρόπο:

 

α. για το τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι και 200 m2 ποσοστό 1% της αξίας τους.

β. για το τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 200 m2 μέχρι και 1.000 m2 ποσοστό 15% της αξίας τους.

γ. για το τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 m2 μέχρι και 5000 m2 ποσοστό 20% της αξίας τους.

δ. για το τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 5000 m2 ποσοστό 25% της αξίας τους.

 

3. Για την εισφορά σε χρήμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45.

 

4. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν που απομένει μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη και στην οικοπεδική αξία που έχει κάθε ιδιοκτησία κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

 

Για ιδιοκτησίες που στην πράξη εφαρμογής οι ιδιοκτήτες αναγράφονται με ελλιπή στοιχεία ή με την ένδειξη άγνωστος ώστε να είναι αδύνατη η βεβαίωση και είσπραξη του ποσού της εισφοράς του άρθρου αυτού για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη η οικοπεδική αξία κατά το χρόνο κύρωσης της διορθωτικής πράξης του οικείου νομάρχη.

 

Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία στο οικείο δημόσιο ταμείο που εξυπηρετεί το δήμο ή την κοινότητα, ενώ για τους δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία η παραπάνω εισφορά βεβαιώνεται απ' ευθείας στην υπηρεσία αυτή, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, ως έσοδο του οικείου δήμου ή κοινότητας και αποδίδεται σ' αυτούς κατά μήνα.

 

Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν φορέα. Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος εκτίμησης της αξίας των ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της εισφοράς.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μπορεί να ορίζονται η καταβολή της εισφοράς αυτής σε δόσεις, ο χρόνος έναρξης καταβολής των δόσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για την επιβολή της εισφοράς σε χρήμα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 47. Κάθε διαφορά μεταξύ του υπόχρεου για καταβολή εισφοράς και του Δημόσιου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του νόμου 947/1979 και του προεδρικού διατάγματος 59/1980.

 

6. Μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, είναι δυνατό, αντί για την καταβολή εισφοράς σε χρήμα να προσφέρεται τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται μέχρι την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη. Για τον προσδιορισμό της αξίας της γης εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.

 

7. α. Σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει Εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με κυρωμένη πράξη εφαρμογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσό των δόσεων, που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο κατά το χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας.

 

β. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 47 παράγραφος 2 υποθήκη απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταμείου ή υπέρ τρίτου.

 

8. Για τις ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 45 η εισφορά σε χρήμα ορίζεται στο ήμισυ της εισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος και μέχρι τμήματος ιδιοκτησίας 2.000 m2 εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.