Προεδρικό διάταγμα 27/4/20

ΠΔ 27-04-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηλιουπόλεως Νομού Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο 463 με άρση απαλλοτρίωσης, κατάργηση και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-04-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηλιουπόλεως Νομού Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο 463 με άρση απαλλοτρίωσης, κατάργηση και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 252/Δ/2020), 18-05-2020.

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 415 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1) και 32 (παράγραφοι 1 έως 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτά ισχύουν, το μεν άρθρο 31 (παράγραφος 1) μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και το άρθρο 32 (παράγραφοι 1 έως 3) προ της τροποποιήσεώς του με το άρθρο 3 (παράγραφος 2) του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4Α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρο 3 του νόμου 4315/2014.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παράγραφος 6) του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

7. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

8. Την υπ' αριθμόν 9293/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 1232/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 305/2017 και 394/2018 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης.

 

10. Τις υπ' αριθμόν 4/συνεδρία 5η/08-01-2013, 1/συνεδρία 6η/ 0307-2014 και 6/συνεδρία 6η/29-06-2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 68/συνεδρία 9η/24-10-2018 και 82/συνεδρία 10η/16-11-2018 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

 

12. Την υπ' αριθμόν 49/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-04-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.