Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκδιδομένη κατά τα άνω απόφασις του Νομάρχου, ή του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας εις την περίπτωσιν του άρθρου 18, περί εγκρίσεως ή μη της αιτουμένης μισθώσεως δι' απ' ευθείας συμβάσεως, επιδίδεται υπό του Νομάρχου, επί αποδείξει, εις τον υποβαλόντα την αίτηση. Εις περίπτωσιν εγκριτικής αποφάσεως καλείται ούτος όπως προσέλθει εντός τριάκοντα (30) ημερών δια την ενώπιον συμβολαιογράφου σύνταξιν και υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, οι δαπάνες του οποίου βαρύνουν τον μισθωτή.

 

Η, υπό του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος προβλεπομένη προμελέτη προστασίας του περιβάλλοντος, ως αυτή ήθελε τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών, θα αποτελεί αναπόσπαστον μέρος του συμβολαίου μισθώσεως που θα υπογραφεί. Η κατά τα άνω προθεσμία των τριάκοντα (30) ημερών δύναται, κατ' εξαίρεση, να παρατείνεται υπό του Νομάρχου μόνον επί είκοσι (20) ημέρας, μετά την πάροδο των οποίων έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις της επομένης παραγράφου.

 

2. Εις αμφοτέρας τις άνω περιπτώσεις, εάν ο προσκληθείς δεν προσέλθει εντός της ταχθείσης, ως άνω, προθεσμίας δια την σύνταξιν και υπογραφή του συμβολαίου, τεκμαίρεται άρνησις αυτού δια την υπογραφή τούτου και απόλλυται παν δικαίωμα απορρέον εκ της υποβληθείσης υπ' αυτού αιτήσεως, περί μισθώσεως της λατομικής εκτάσεως βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων. Η τοιαύτη απώλεια γνωστοποιείται υπό του Νομάρχου σε αυτόν που απόλεσε τα εκ της ως άνω αιτήσεως δικαιώματα.

 

3. Εις περίπτωσιν απώλειας του δικαιώματος μισθώσεως δι' απευθείας συμβάσεως, κατ' εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου ή παραιτήσεως του πρώτου αιτήσαντος εκ της αιτήσεώς του, δικαίωμα προτεραιότητος έχει ο επόμενος κατά σειράν που υποβάλει σχετική αίτηση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.