Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημόσια λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων μισθωμένα προ της ισχύος του νόμου 669/1977 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, να εκμισθώνονται εκ νέου εις του αυτούς μισθωτές δι' απευθείας συμβάσεως, εφ' όσον υποβληθεί σχετική αίτησις προ της λήξεως της μισθώσεως και διαπιστωθεί ότι:

 

α) διενεργείται ορθολογική εκμετάλλευσις του λατομείου,

 

β) η δραστηριότης, τόσον εις τον τομέα των επενδύσεων εις επαρκή και σύγχρονο μηχανικόν εξοπλισμό εξορύξεως, όσον και εις τον τομέα της παραγωγής, είναι ανάλογος προς την σπουδαιότητα του λατομικού χώρου και

 

γ) έχουν ληφθεί τα υποδειχθέντα μέτρα προστασίας των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η νέα μίσθωσις, δύναται να συναφθεί εντός της τελευταίας πενταετίας της προηγουμένης μισθώσεως.

 

2. Ο ενδιαφερόμενος δια την μίσθωση λατομείου, δι' απ' ευθείας συμβάσεως, περί ης η προηγουμένη παράγραφος, υποβάλλει την σχετική αίτηση εις τον αρμόδιο Νομάρχη, η οποία επί ποινή απαραδέκτου, δέον να είναι σύμφωνος προς τα στο άρθρο 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος οριζόμενα.

 

Ο Νομάρχης υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, συντάσσει έκθεση περί της σκοπιμότητος της εκμισθώσεως ή μη εκ νέου εις τον αυτόν μισθωτή του λατομείου και διαβιβάζει ταύτη μετά του σχετικού φακέλλου εις τον Υπουργόν Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

3. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετ' έρευνα περί της υπάρξεως των προϋποθέσεων, περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος και εκτίμησιν των στοιχείων του φακέλλου που απεστάλη υπό του Νομάρχου, εκδίδει μετά προηγούμενη γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων αιτιολογημένη απόφαση περί εγκρίσεως ή μη της μισθώσεως εκ νέου, δι' απ' ευθείας συμβάσεως εις τον αυτόν μισθωτή, που διαβιβάζεται εις τον αρμόδιο Νομάρχη, εις τον οποίον επιστρέφεται και ο σχετικός φάκελλος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.