Προεδρικό διάταγμα 28/7/17

ΠΔ 28-07-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη δήμου Αγίας Παρασκευής (νομού Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-07-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη δήμου Αγίας Παρασκευής (νομού Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 189/ΑΑΠ/2017), 30-08-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 7065/2005 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Αγίας Παρασκευής (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 278/Δ/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 4630/18-12-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Παραχώρηση κατά κυριότητα δημόσιας δασικής έκτασης για τη δημιουργία και λειτουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων και Ιερού Ναού.

 

7. Το από 20-05-2002 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής δημόσιας δασικής έκτασης 37,976 στρεμμάτων στη θέση Παντζιές δήμου Αγίας Παρασκευής.

 

8. Το υπ' αριθμόν 2278/29-11-2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

9. Το υπ' αριθμόν ΠΕΧΩ 4302/Φ.ΠΕΡΙΒ./27-07-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής Απαλλαγή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου Προσθήκη χρήσης στην έκταση του πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη για τον καθορισμό χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2733/10-11-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (Διεύθυνση Δασών).

 

11. Το υπ' αριθμόν 32/27-10-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης.

 

12. Τις υπ' αριθμόν 335/2006, 172/2013 και 183/2016 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής.

 

13. Την 5/συνεδρία 9/30-06-2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Την 142/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-07-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.