Προεδρικό διάταγμα 29/1/86b

ΠΔ 29-01-1986: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 20-11-1982 προεδρικού διατάγματος Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού οικισμού του Δήμου Καρπενησίου (Ευρυτανίας) και επιβολή όρων δόμησης (ΦΕΚ 588/Δ/1982)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-01-1986: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 20-11-1982 προεδρικού διατάγματος Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού οικισμού του Δήμου Καρπενησίου (Ευρυτανίας) και επιβολή όρων δόμησης (ΦΕΚ 588/Δ/1982), (ΦΕΚ 14/Δ/1986), 11-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα το άρθρο 79 (παράγραφος 6) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 (παράγραφος 1) του νόμου 622/1977 (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφος 1)α).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 111/1983 και 226/1984 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

 

7. Την από 09-07-1985 έκθεση - εισήγηση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 181/1985, 401/1985 και 426/1985 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Την υπ' αριθμόν 1008/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-01-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.