Προεδρικό διάταγμα 29/2/08

ΠΔ 29-02-2008: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιερισσού Νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-02-2008: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιερισσού Νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2008), 17-04-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 παράγραφοι 1, 2 και 6 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

3. Το άρθρο 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1964/Δ/1991 απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης Χαρακτηρισμός ως τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής των συνόρων του Αγίου Όρους, μέχρι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ιερισσού και των νήσων Αμολιανής του νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 11/Δ/1992).

 

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 29435/1125/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, του Δήμου Ιερισσού νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 479/Δ/1986).

 

7. Το από 19-09-1986 προεδρικό διάταγμα Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Δήμου Ιερισσού (νομού Χαλκιδικής) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου (ΦΕΚ 1002/Δ/1986)

 

8. Την υπ' αριθμόν 5η/06-10-2000 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής

 

9. Την υπ' αριθμόν 58/2004 απόφαση επικαιροποίησης των υπ' αριθμ. 148/2000 και 149/2000 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου.

 

10. Την από 17-03-2005 εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής - Πολιτιστικής-Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

11. Την με υπ' αριθμό 1 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης στη συνεδρίασή του, της 17-03-2005.

 

12. Την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 301/2007 (ΦΕΚ 80/Β/2007) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Μακεδονίας - Θράκης Συγκρότηση ενιαίου διοικητικού τομέα και σύσταση θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Την γνωμοδότηση με υπ' αριθμόν Δ68/2007 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος

 

Αθήνα, 29-02-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.