Προεδρικό διάταγμα 29/4/20

ΠΔ 29-04-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) στο οικοδομικό τετράγωνο 2240 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-04-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) στο οικοδομικό τετράγωνο 2240 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 282/Δ/2020), 03-06-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 152, 154 και 416 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 32 του εν λόγω νόμου, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), καθώς της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

5. Την υπ' αριθμόν 908/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

6. Τις υπ' αριθμόν 5179/2017, 952/2018 και 2632/2019 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

7. Τις υπ' αριθμόν 347/1997, 707/1997, 226/2014, 445/2019 και 446/2019 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

 

8. Τις υπ' αριθμόν 2/συνεδρία 13η/24-10-2013 και 1/συνεδρία 29η/08-10-2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 149/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την υπ' αριθμόν 2415/91/17-01-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την αποδοχή αυτής (ΑΔΑ: 7ΖΨΧ4653Π8-270).

 

10. Τα υπ' αριθμόν 5745/253/01-02-2018 και 65031/1601/16-07-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

11. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμαριάς του έτους 2019, με ΚΑΕ 40.7111.17, πίστωση ποσού 785.434 €.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 46/2019 και 67/2020 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-04-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.