Προεδρικό διάταγμα 29/7/80b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως του γηπέδου του κειμένου εντός της κατά τ' ανωτέρω οριζόμενης περιοχής Γ καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Αρτιότης γηπέδου ως έχει το γήπεδον.

 

2. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 20 %, συμπεριλαμβανομένου και του ναϊδρίου,

 

3. Μέγιστον ύψος κτιρίων 24 m, μετρούμενο εκ του φυσικού ή τεχνητώς διαμορφωμένου πέριξ εδάφους. Ουδέν σημείον του κτιρίου επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστον ως άνω επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στηθαίου ή κιγκλιδώματος ύψους 0,90 m έως 1,10 m, στέγης και καπνοδόχων. Εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης το ως άνω καθοριζόμενο μέγιστον ύψος προσαυξάνεται κατά 1,20 m. Υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων και εκτός των ανωτέρω αναφερομένων κατασκευών επιτρέπονται και οι κατασκευές, οι οποίες ορίζονται υπό των διατάξεων του άρθρου 87 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε, ήτοι παράγραφος 1 εδάφια β, γ, δ, ε και παράγραφοι 2 και 3.

 

4. Συντελεστής δομήσεως 0,8 συμπεριλαμβανομένου και του ναϊδρίου.

 

5. Αποστάσεις των κυρίων εκ των ορίων του γηπέδου και των υφισταμένων ορίων των οδών 15 m τουλάχιστον, των δε βοηθητικών κτιρίων 2,50 m τουλάχιστον εκ της περιφράξεως. Τα θυρωρεία δύναται να τοποθετηθούν εις την περίφραξη η εσώτερο αυτής.

 

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 6. Επιτρέπεται η κατασκευή μεσώροφου βοηθητικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, πλέον των 6 ορόφων, ο οποίος δεν προσμετρείται εις το συντελεστή δομήσεως του γηπέδου.

 

7. Επιτρέπεται η τοποθέτησις κυρίων χώρων εις το υπόγειον, συναφών με την λειτουργία του κτιρίου, τούτων προσμετρούμενων εις τον συντελεστή δομήσεως του γηπέδου.

 

8. Δια τα βοηθητικά κτίσματα υπεράνω του ανωτάτου ύψους του κτιρίου ως και δια το ύψος των ορόφων κυρίας χρήσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 35 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, δια δε τις διαστάσεις προαιρετικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου οι διατάξεις του άρθρου 39 του αυτού ως άνω νομοθετικού διατάγματος, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α), πλην των διατάξεων των παραγράφων 5 και 10 αυτού.

 

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι μη αντικείμενες διατάξεις εις τις ανωτέρω:

 

α) των άρθρων 1 και 11 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και

 

β) οι λοιπές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

10. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τις ανωτέρω καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.