Προεδρικό διάταγμα 2/9/88d

ΠΔ 02-09-1988: Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ ΑΕ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Ιωαννιτών (νομός Ιωαννίνων) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-09-1988: Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ ΑΕ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Ιωαννιτών (νομός Ιωαννίνων) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 801/Δ/1988), 10-11-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών και Ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977) και ειδικότερα τις παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 4.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 Περί Οικιστικών Περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 3 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις τού προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 10 παράγραφος 3.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 7, 8, 9 και 16, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

8. Την υπ' αριθμόν 22106/5447/1987 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Καθορισμός των ορίων του Κέντρου Παραδοσιακής (Καλλιτεχνικής) Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕΠΑΒΙ) ως τμήματος Β' της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων (ΦΕΚ 719/Β/1987).

 

9. Την υπ' αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

10. Την υπ' υπ' αριθμόν Υ/1321/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνου Παπαναγιώτου (ΦΕΚ 531/Β/1987).

 

11. Την υπ' αριθμόν 1/1988 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Την υπ' αριθμόν 470/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 02-09-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.