Προεδρικό διάταγμα 306/01

ΠΔ 306/2001: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 158/2000 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 306/2001: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 158/2000 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) (ΦΕΚ 139/Α/2004), (ΦΕΚ 207/Α/2001), 21-09-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 11 του νόμου 2819/2000 Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

5. Την υποπερίπτωση Α' της παραγράφου 2 της με αριθμό [Π] 18/2000 πράξης του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 125/Α/2000), με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση ορισμένων εκ των Ολυμπιακών Έργων και εγκαταστάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως η υποπερίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση Α' της με αριθμό [Π] 44/2001 πράξης του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 161/Α/2001).

 

6. Την με αριθμό 529/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-09-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.