Προεδρικό διάταγμα 31/12/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται κατά περιοχές που φαίνονται με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 και 5 στο ίδιο διάγραμμα, ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης, ως εξής:

 

Α) Περιοχές με αριθμό 1 στις προς βορρά και δυσμάς εξόδους της πόλης:

 

1. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων 4 στρέμματα.

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση μόνο για χρήσεις βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων με τους εξής περιορισμούς και προϋποθέσεις:

 

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανιών με αεριώδη απόβλητα.

 

β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανιών με λύματα και εκπεμπόμενο θόρυβο εφόσον τα όρια εκπομπής είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων ελαχίστων επιτρεπτών ορίων, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

γ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση των βιομηχανιών που αναφέρονται στους πίνακες 3 και 4 των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981).

 

Από τις παραπάνω απαγορευμένες βιομηχανίες εξαιρούνται οι κλάδοι:

 

α) Παρασκευής διατηρουμένου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης.

 

β) Παρασκευής χυμού από φρούτα.

 

γ) Παρασκευής διατηρουμένων λαχανικών.

 

Για τη χορήγηση άδειας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας των παραπάνω κλάδων απαιτείται η υποβολή μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων όπως ορίζει το παράρτημα Β του προεδρικού διατάγματος 1180/1981.

 

3. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και ειδικότερα των άρθρων 1 και 4 αυτού.

 

Β) Περιοχές με αριθμό 2 αριστερά και δεξιά της προς βορρά εξόδου της πόλης και ανατολικά και δυτικά της υπό κατασκευή παρακαμπτηρίου οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς:

 

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 10 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν:

 

α) κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος (14-02-1986) ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

β) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Επιτρέπεται η δόμηση για όλες τις χρήσεις με εξαίρεση τις γεωργοκτηνοτροφικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

 

Ειδικά στη με αριθμό 2 περιοχή που βρίσκεται ανατολικά και δυτικά του άξονα της παρακαμπτηρίου οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς επιτρέπεται η δόμηση για όλες τις χρήσεις, με εξαίρεση τις γεωργοκτηνοτροφικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής όχλησης.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 30-09-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 769/Δ/1991).

 

Γ) Περιοχές με αριθμό 3 και 4.

 

Ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 4 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά την 17-10-1978 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος) έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο βάθος: 40 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

Απαγορεύονται οι βιομηχανικές χρήσεις, οι γεωργικές αποθήκες, και οι βιοτεχνίες και εν γένει οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος και του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Δ) Περιοχές με αριθμό 5.

 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται η δασική έκταση του λόφου Αγίου Γεωργίου καθώς και η κηρυγμένη αναδασωτέα έκταση ανατολικά της πόλης Κιλκίς.

 

Επιτρέπεται μόνο η χρήση περιαστικού πρασίνου και αναψυχής.

 

Οι περιοχές αυτές, υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.