Προεδρικό διάταγμα 334/00

ΠΔ 334/2000: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 1993/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 334/2000: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 1993/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, (ΦΕΚ 279/Α/2000), 21-12-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1983) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), και τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2155/1993 Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μετά των Προσαρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού (ΦΕΚ 104/Α/1993), και ιδίως το άρθρο δεύτερο του νόμου αυτού.

 

4. Το Παράρτημα 14 της υπ' αριθμόν 7/1994 αποφάσεως της Μεικτής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου 47 και ορισμένων Παραρτημάτων της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕL 160/1994).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2272/1994 Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΦΕΚ 230/Α/1994).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2290/1995 Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης (ΦΕΚ 28/Α/1995).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α στο νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 424/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Επιδοτούμενα ιδιωτικά έργα

Άρθρο 5: Εξαιρέσεις εφαρμογής

Άρθρο 6: Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

Άρθρο 7: Διαδικασίες επιλογής αναδόχου

Άρθρο 8: Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Άρθρο 9: Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαδικασίας - Κατάρτιση πρακτικού

Άρθρο 10: Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων για οικισμούς κοινωνικού χαρακτήρα

Άρθρο 11: Όρια εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Κοινοί κανόνες στον τεχνικό τομέα

 

Άρθρο 12: Τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα

 

Κεφάλαιο Γ: Κοινοί κανόνες δημοσιότητας

 

Άρθρο 13: Δημοσίευση ανακοινώσεων και προκηρύξεων

Άρθρο 14: Ανοικτή διαδικασία - Προθεσμίες παραλαβής των προσφορών

Άρθρο 15: Κλειστή διαδικασία - Διαδικασία με διαπραγμάτευση - Προθεσμίες παραλαβής προσφορών

Άρθρο 16: Υποβολή προσφορών

Άρθρο 17: Σύντμηση προθεσμιών

Άρθρο 18: Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για συμβάσεις παραχώρησης

Άρθρο 19: Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής για συμβάσεις αναδόχων συμβάσεων παραχώρησης

Άρθρο 20: Υπολογισμός προθεσμιών

 

Κεφάλαιο Δ: Κοινοί κανόνες συμμετοχής

 

Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 21: Επιλογή υποψηφίων στην κλειστή διαδικασία και διαδικασία με διαπραγμάτευση

Άρθρο 22: Υπεργολαβία - Διατάξεις προστασίας και συνθήκες εργασίας

Άρθρο 23: Κοινοπραξίες

 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 24: Περιπτώσεις αποκλεισμού συμμετοχής

Άρθρο 25: Επαγγελματικά Μητρώα

Άρθρο 26: Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα

Άρθρο 27: Τεχνική ικανότητα

Άρθρο 28: Συμπληρώσεις - διευκρινίσεις

Άρθρο 29: Εγγραφή στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών

 

Κριτήρια για την ανάθεση του έργου

 

Άρθρο 30: Κριτήρια ανάθεσης εναλλακτικές προσφορές - αιτιολόγηση προσφορών

Άρθρο 31: Γνωστοποίηση εθνικών διατάξεων

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Στατιστικές εκθέσεις

Άρθρο 33: Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 34: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Άρθρο 35: Άσκηση προσφυγών και διαβίβαση στοιχείων για ασκηθείσες προσφυγές

Άρθρο 36: Παραρτήματα

Άρθρο 37: Εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Παράρτημα II: Υποδείγματα προκηρύξεων και ανακοινώσεων για τις συμβάσεις έργων

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα προκήρυξης παραχώρησης δημοσίων έργων

Παράρτημα IV: Υπόδειγμα προκήρυξης δημοπράτησης έργων εκ μέρους αναδόχου σύμβασης παραχώρησης

Παράρτημα V

 

Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Αθήνα, 11-12-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.